Νόμος 3585/07 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α/1969) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Ο τύπος των δελτίων ταυτότητας, καθώς και τα θέματα που αφορούν την αντικατάστασή τους.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α/1969) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Ο χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ο χρόνος αυτός δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι 2 έτη.

 

4. Δελτία ταυτότητας των οποίων η ισχύς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει λήξει αντικαθίστανται σταδιακά μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, ανάλογα με το χρόνο έκδοσής τους. Μέχρι την αντικατάστασή τους τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται ως ισχυρά. Ο ακριβής χρόνος της σταδιακής αντικατάστασης των ανωτέρω δελτίων ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου Α2 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 (ΦΕΚ 239/Α/1931), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) η άδεια οπλοφορίας που χορηγείται στο εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό για την ατομική του ασφάλεια, εξαιτίας κινδύνων που προέρχονται από την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά το χρόνο που ήταν στην ενεργό υπηρεσία.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006), προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης. Για το ποσοστό ανικανότητας αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.}

 

6. Η συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης που παρέχονται στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, μπορεί να ανατίθεται σε προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε ιδιώτες, με διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία για την ανάθεση της συγγραφής και την παραλαβή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων, τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι προϋποθέσεις μεταβίβασης των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.