Νόμος 3586/07 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ειδική επιτροπή ελέγχου επενδύσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α. Ο έλεγχος της νομιμότητας με βάση τα στοιχεία συναλλαγής των πάσης φύσεως επενδύσεων σε κινητές αξίες, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των αρχών διαχείρισης και των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς.

 

β. Ο περιοδικός έλεγχος των στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των διαχειριστών της περιουσίας τους.

 

Οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και οι διαχειριστές των περιουσιακών τους στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση του έργου της στοιχεία οποτεδήποτε η Επιτροπή τα ζητήσει.

 

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής μπορεί κατά περίπτωση να ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Τραπεζών και των Ανώνυμων Χρηματιστηριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

3. Στην Επιτροπή μετέχουν:

 

α. Ανώτατος κρατικός λειτουργός εν ενεργεία ή συνταξιούχος ή ανώτατος δικαστικός λειτουργός επί τιμή ή πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρία σε οικονομικά θέματα ελέγχου και διαχείρισης, ως Πρόεδρος.

 

β. Δύο (2) εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη.

 

γ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος.

 

δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.

 

ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος.

 

στ. Δύο (2) εκπρόσωποι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των προτεινομένων από τους πέντε (5) μεγαλύτερους σε κινητή περιουσία φορείς, ως μέλη.

 

ζ. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, ως μέλη.

 

η. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ως μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, με γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων.

 

Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται ύστερα από προτάσεις των φορέων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου ζητηθούν.

 

Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματεία αποτελούμενη από έναν μόνιμο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος και έναν μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το έργο και η λειτουργία της Επιτροπής υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της.

 

Η αποζημίωση των μελών και των γραμματέων της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και της Επιτροπής του άρθρου 20, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

5. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ασκούμενης διαχείρισης εκ μέρους των διαχειριστών της περιουσίας των Φορέων δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση άλλους ελέγχους που γίνονται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας για εποπτικούς ή άλλους σκοπούς.

 

6. Επιβολή Ποινών.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, η Επιτροπή υποβάλλει πόρισμα με το οποίο εισηγείται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την έκδοση κοινής απόφασης για την επιβολή ποινών:

 

α. Χρηματικών προστίμων στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έλαβαν τη σχετική απόφαση, στα μέλη των οργάνων διοίκησης των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και στους διαχειριστές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας της επένδυσης για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.

 

β. Διοικητικών ποινών στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και στους διαχειριστές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δύνανται να φθάνουν έως και την οριστική τους παύση.

 

Οι αποφάσεις επιβολής ποινών υπόκεινται σε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

 

7. Η ευθύνη των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αυτή των δημοσίων υπαλλήλων.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξειδικεύονται τα χρηματικά πρόστιμα και οι ποινές ανάλογα με τις παραβάσεις, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό.

 

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.