Νόμος 3586/07 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Επιτροπή επενδυτικής πολιτικής φορέων κοινωνικής ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συστήνεται Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Επιτροπή αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων για επενδύσεις και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τον εκσυγχρονισμό αυτής, καθώς και λήψης μέτρων και θέσπισης κανόνων για την τροποποίηση, συμπλήρωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν:

 

α. Τον καθορισμό του πλαισίου κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας, καθώς και των κανόνων διαχείρισης των κινδύνων που διατρέχουν οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με κοινά αποδεκτούς τρόπους αναγνώρισης, μέτρησης και παρακολούθησης των κινδύνων που αναλαμβάνονται με τις επενδύσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

β. Την υιοθέτηση ενιαίας μεθοδολογίας μέτρησης των αποδόσεων και των κινδύνων, σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων δεικτών αναφοράς (benchmarks), ώστε να καθίσταται δυνατή και άμεσα συγκρίσιμη η αξιολόγηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων.

 

γ. Το πλαίσιο της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

δ. Τον καθορισμό πλαισίου για τη διαχείριση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίων (risk management), λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές παραδοχές.

 

ε. Την αξιολόγηση νέων επενδυτικών προϊόντων.

 

στ. Την επίλυση τυχόν αναφυόμενων αμφισβητήσεων ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί επενδύσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των ανωτέρω, μετά από σχετική παραπομπή των θεμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, η θητεία των οποίων διαρκεί τρία χρόνια. Στην Επιτροπή μετέχουν οι εξής:

 

α. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρος.

 

β. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος.

 

γ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος.

 

δ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος.

 

ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος.

 

στ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ως μέλος. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα ακινήτων, συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου αντί του εκπροσώπου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

 

ζ. Ένας (1) εκπρόσωπος των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος.

 

η. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, ως μέλη.

 

θ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ως μέλος.

 

ι. Ένας (1) εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι τα ίδια με τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου των Επενδύσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματεία αποτελούμενη από 2 μέλη που είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 20 καταργήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.