Νόμος 3586/07 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 του παρόντος νόμου γίνεται αποκλειστικά μέσω διαχειριστών.

 

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναθέτουν στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία ασκεί διαχείριση και μέσω εξωτερικών διαχειριστών, τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

Με την Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καταρτίζεται σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται:

 

α) η χρονική διάρκεια αυτής,

β) το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος της αμοιβής,

γ) το είδος και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών,

δ) τα προς επένδυση κεφάλαια,

ε) κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτής της παροχής.

 

3. Έργο του διαχειριστή είναι:

 

α. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

β. Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων που βρίσκονται στη κατοχή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

γ. Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενημέρωση του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις πράξεις που έχει κάνει ο διαχειριστής κατά τη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και έκτακτη ενημέρωση για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

4. Κριτήρια για την πρόσληψη των εξωτερικών διαχειριστών είναι:

 

α. Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση, οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούνται από όργανα του διαχειριστή για λογαριασμό του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και το σύστημα λογιστικής καταχώρησης των διενεργούμενων πράξεων για λογαριασμό του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

β. Η οργάνωση και οι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων που ανήκουν στους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση από τον διαχειριστή των υπό διαχείριση κινητών αξιών του Φορέα για δικό του λογαριασμό.

 

γ. Να είναι αδειοδοτημένοι και να εποπτεύονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τους διέπει.

 

Η πιστοποίηση ελληνικών εταιρειών γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

δ. Και κάθε άλλο κριτήριο σχετικό με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Φορέα.

 

5. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου γίνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην οποία μπορεί και ο ίδιος ο Φορέας να είναι μέτοχος.

 

Οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφείλουν να τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης της περιουσίας τους που ορίζονται στο άρθρο 17 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007), καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

 

Στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανατίθεται η παροχή συμβουλών σε Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, καθώς και κάθε θέματος σχετιζόμενου με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

6. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτεται για ορισμένο χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 2 φορές. Στη σύμβαση περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι όροι της διαχείρισης, η αμοιβή, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του Διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης ο διαχειριστής ενημερώνει τον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και την Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για σημαντικές εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, που αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποδόσεις των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που του έχει υποδειχθεί, για γεγονότα που σχετίζονται με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή τίτλων.

 

Στη σύμβαση έργου θα περιλαμβάνεται απαραιτήτως όρος για την τήρηση από τον διαχειριστή όλων των διατάξεων της νομοθεσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και την αποφυγή κάθε συμπεριφοράς του ίδιου ή των υπαλλήλων και στελεχών του, που αποτελούν παραβίαση των κανόνων εχεμύθειας ή διαρροής πληροφοριών που αφορούν το ανατεθέν σε αυτούς έργο και όλων των κανόνων ασυμβιβάστων και δεοντολογίας που τους επιβάλλονται από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Επίσης, θα περιγράφεται κάθε διαδικασία για την παρακολούθηση του αποτελέσματος της διαχείρισης από τον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Στη σύμβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της για παραβιάσεις των όρων της συμβάσεως, πάντα αζημίως για τα συμφέροντα του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

7. Στα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο εντολής τους, δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση των χαρτοφυλακίων των οποίων του έχει ανατεθεί η διαχείριση.

 

8. Οι μετοχές της Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που κατέχονται από την Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία μεταβιβάζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή σε άλλους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τις κείμενες περί Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατάξεις. Η εκπροσώπηση των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτου.

 

9. Η διαχείριση των μετοχών της Τράπεζας Αττικής πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ή από την Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 21 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 19 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.