Νόμος 3586/07 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Σύμβουλοι επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, να προσλαμβάνουν συμβούλους επενδύσεων για την αξιοποίηση της περιουσίας τους καταρτίζοντας σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην οποία καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της αμοιβής, καθώς και το είδος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών.

 

2. Έργο των συμβούλων επενδύσεων είναι η παροχή συμβουλών σε Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τη διάρθρωση της περιουσίας τους, τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους στρατηγικής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την οικονομική τους δραστηριότητα.

 

3. Η πρόσληψη συμβούλου επενδύσεων γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

4. Κριτήρια για την πρόσληψη αυτών είναι:

 

α. Η κατάλληλη οργανωτική δομή, τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά μέσα.

β. Η αξιοπιστία, πείρα και επαγγελματική ικανότητα.

γ. Η πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Διοικητικών Συμβουλίων τους δύνανται να προσλαμβάνουν από κοινού συμβούλους επενδύσεων.

 

6. Η απόκτηση από τους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κινητών αξιών που διαχειρίζονται ή εκδίδουν οι Σύμβουλοι επενδύσεων ή ο όμιλος εταιριών στον οποίο ανήκουν επιτρέπεται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των στοιχείων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 18 καταργήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.