Νόμος 3613/07 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 221 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων - Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας.}

 

2. Στο άρθρο 221 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α. Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, εφεξής καλούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-07-2006. Μέλη Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας μπορούν να είναι επίσης ενώσεις φορέων, οι οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειών.

 

β. Η συμμετοχή των φορέων της παραγράφου αυτής σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 219, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως αρμόδια αρχή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-07-2006. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού 1082/2006, μετά από εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.

 

γ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα συστήνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλέψεις του Κανονισμού.

 

δ. Για τις ανάγκες εκπλήρωσης των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, μπορεί να αποσπάται Προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), εφόσον γίνεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, παραπομπή ή αναφορά σε αυτόν, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αίτηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, σύμφωνη γνώμη του οργάνου Διοίκησης του οικείου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται. Οι αποδοχές αυτών που αποσπώνται για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας βαρύνει τον οικείο φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

 

ε. Υφιστάμενες ενώσεις φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες μορφές συνεργασίας με οποιαδήποτε νομική Προσωπικότητα και αν λειτουργούν, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με αυτούς του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να μετατραπούν σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, μετά από απόφαση του οργάνου Διοίκησης τους και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, εφόσον προσαρμόσουν το καταστατικό τους προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-07-2006 και του παρόντος άρθρου,

 

στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 05-07-2006, κατά τις προβλέψεις του εδαφίου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.