Νόμος 3634/08 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Μεταβολές στο άρθρο 5 του νόμου 2523/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

 

1. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 καταργείται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθενται περιπτώσεις ι)γ', ι)δ' και ι)ε' ως ακολούθως:

 

{ι)γ) Η κάθε μη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992). Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής βαρύτητας έχει αριθμητική τιμή δέκα (10).

 

ι)δ) Η κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και η κάθε ανακριβής υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα.

 

ι)ε) Η κάθε μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση για μεν τις παραβάσεις των περιπτώσεων ι)δ' και ι)ε' της προηγούμενης παραγράφου το ανώτατο όριο του προστίμου ανά έτος που αφορούν αυτές δεν μπορεί να υπερβεί το τριακονταπλάσιο της Βάσης Υπολογισμού 1, για δε τις παραβάσεις της περίπτωσης ι)γ' της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.