Νόμος 3658/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διάρθρωση και αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

I. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (μέχρι και το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ.), στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:

 

α. στην τεκμηρίωση προέλευσης και διακίνησης:

 

Ι. ευρημάτων παράνομης ανασκαφής ή ανέλκυσης,

 

II. κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων προερχομένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 3028/2002, ανεξαρτήτως προέλευσης (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι λατρείας, ιδιώτες κ.λ.π.),

 

III. παρανόμως εισαγομένων από τρίτες χώρες ή εξαγομένων σε αυτές ή παρανόμως διακινουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητών μνημείων,

 

β. στην αναζήτηση κάθε στοιχείου που μπορεί να συμβάλλει στην τεκμηρίωση απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου επί κινητών μνημείων της περιόδου αυτής, καθώς και στην εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση και την ανάκτηση τους,

 

γ. στη συνδρομή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δικαστική διεκδίκηση στο εσωτερικό και εξωτερικό κινητών μνημείων, τα οποία έχουν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνομης ανασκαφής ή έχουν παρανόμως ανελκυθεί ή διακινηθεί.

 

2. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (από την αρχή του 5ου αιώνα μ.Χ. μέχρι και το 1830), στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:

 

α. στην τεκμηρίωση προέλευσης και διακίνησης:

 

Ι. ευρημάτων παράνομης ανασκαφής ή ανέλκυσης,

 

II. κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων προερχομένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 3028/2002, ανεξαρτήτως προέλευσης ή κυριότητας αυτών (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι λατρείας, ιδιώτες κ.λ.π.),

 

III. παρανόμως εισαγομένων από τρίτες χώρες ή εξαγομένων σε αυτές ή παρανόμως διακινουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητών μνημείων,

 

β. στην αναζήτηση κάθε στοιχείου το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην τεκμηρίωση απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου επί κινητών μνημείων της περιόδου αυτής, καθώς και στην εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση και ανάκτηση τους,

 

γ. στη συνδρομή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δικαστική διεκδίκηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό κινητών μνημείων, τα οποία έχουν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνομης ανασκαφής ή έχουν παρανόμως ανελκυθεί ή διακινηθεί.

 

3. Τμήμα Νεοτέρων Μνημείων (από το 1831 και μετά), στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:

 

α. στην τεκμηρίωση προέλευσης και διακίνησης:

 

Ι. κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών νεοτέρων μνημείων προερχομένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 3028/2002, ανεξαρτήτως προέλευσης ή κυριότητας αυτών (μουσεία, χώροι λατρείας, ιδιώτες κ.λ.π.),

 

II. παρανόμως εισαγομένων από τρίτες χώρες ή εξαγομένων σε αυτές ή παρανόμως διακινουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητών μνημείων,

 

β. στην αναζήτηση κάθε στοιχείου το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην τεκμηρίωση απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου επί νεοτέρων κινητών μνημείων της περιόδου αυτής, καθώς και στην εισήγηση των απαιτουμένων ενεργειών για τη διεκδίκηση και ανάκτηση τους,

 

γ. στη συνδρομή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δικαστική διεκδίκηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό κινητών μνημείων που έχουν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνομης ανασκαφής ή έχουν παρανόμως ανελκυθεί ή διακινηθεί.

 

4. Τμήμα Παρακολούθησης και Καταγραφής, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:

 

α. στην τήρηση και ηλεκτρονικών αρχείων:

 

Ι. κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων,

 

II. παράνομων ανασκαφών ή ανελκύσεων,

 

III. κατασχεθέντων κινητών μνημείων,

 

IV. προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη απόκτηση και διακίνηση κινητών μνημείων,

 

V. προσώπων που κατέχουν ανιχνευτές μετάλλου ή άλλα όργανα διασκόπησης για τη διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, τηρουμένων στην παρούσα και την προηγούμενη περίπτωση των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν,

 

β. στην τήρηση αντίστοιχου φωτογραφικού αρχείου των υπό στοιχεία Ι έως III περιπτώσεων και αρχείου εντύπων της υπό στοιχείο V περίπτωσης,

 

γ. στην παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς κινητών μνημείων, είτε μέσω Διαδικτύου, έντυπων καταλόγων αγοραπωλησιών, δημοπρασιών, εκθέσεων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο,

 

δ. στην παρακολούθηση νέων αποκτημάτων από μουσεία και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού και στη σύνταξη καταλόγων με ευρήματα ελληνικού ενδιαφέροντος σε αυτά,

 

ε. στην αναζήτηση κάθε στοιχείου, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην τεκμηρίωση απαιτήσεων του Ελληνικού Κράτους,

 

στ. στην παρακολούθηση και την ενημέρωση των Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τις τρέχουσες τιμές των κινητών μνημείων στη διεθνή και ελληνική αγορά.

 

5. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:

 

α. στη νομική τεκμηρίωση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την ανάκτηση κινητών μνημείων, κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων, προερχομένων από παράνομη ανασκαφή ή ανέλκυση ή παρανόμως διακινηθέντων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

 

β. στην τήρηση αρχείου διεθνών, πολυμερών και διμερών συμβάσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των διατάξεων του αντίστοιχου ισχύοντος δικαίου και της συναφούς νομολογίας των διεθνών, κοινοτικών, αλλοδαπών και Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

6. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η γραμματειακή υποστήριξη, η διαχείριση και η διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου και τα θέματα του εκτάκτου προσωπικού της Διεύθυνσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.