Νόμος 3685/08 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007) έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης. Τα Πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα.

 

2. Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μπορούν να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η συνυποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α/2005), από την οποία προκύπτει η ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Προγράμματος.

 

3. α) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας.

 

β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται μόνο σε Τμήματα, στα οποία παρέχονται προπτυχιακές σπουδές, και αναφέρονται στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος.

 

γ) Κατ' εξαίρεση Γενικά Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μπορούν να οργανώνουν αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Τα προγράμματα αυτά που ήδη οργανώθηκαν και λειτουργούν κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως από της συστάσεως τους σε Γενικά Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

δ) Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Σχολές του, ακόμη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο πλην της περίπτωσης δ' καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.