Νόμος 3685/08 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όργανα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 

α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη τους, και 2 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

 

β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο του Τμήματος, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης του Τμήματος και 2 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε Τμήματος.

 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, για το Διεθνές Πανεπιστήμιο νοείται η Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

 

δ) Ο Διευθυντής για κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.

 

Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προεδρεύει της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος στην περίπτωση δια-τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το αντίστοιχο διάστημα. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

ε) Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.