Νόμος 3685/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εισακτέοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διαδικασίες επιλογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 

β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος καθορίζει με απόφαση της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

 

2. Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

 

3. Σε κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.