Νόμος 3685/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διδάσκοντες στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Επιβλέποντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να αναλαμβάνουν:

 

α)α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α/1980), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

 

α)β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

 

α)γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

 

2. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος.

 

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με απόφαση της, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος. Ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

 

4. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα (μόνιμο) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα (μόνιμα) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και 2 άλλα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.