Νόμος 3685/08 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διάρθρωση -Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καταρτίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό και υποβάλλονται για έγκριση στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος.

 

β) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να μετέχουν περισσότερα του ενός Τμήματα του ίδιου ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το πρόγραμμα καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και εγκρίνεται από τις Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης των οικείων Ιδρυμάτων.

 

Στην περίπτωση διατμηματικού ή δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης των Πανεπιστημίων ή τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και στο οποίο καθορίζονται πλην των άλλων οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος, θέματα του διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθμός των μελών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στην οποία εκπροσωπείται κάθε Τμήμα, η διαδικασία εκλογής Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και γενικά κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ορίζονται κατά προτίμηση μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

γ) Κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και διαρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Εφόσον προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

δ) Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης

 

ε) Σε περίπτωση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, η διάρκεια του πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο μεγαλύτερη από αυτή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης.

 

στ) Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

2. Το Σχέδιο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία που εξετάζονται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης:

 

α) Το αντικείμενο και το σκοπό του προγράμματος.

 

β) Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται.

 

γ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.

 

δ) Τη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων.

 

ε) Τα μαθήματα, τη γλώσσα διδασκαλίας, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα, καθώς και τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

 

στ) Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες του οικείου Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.

 

ζ) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτικά το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, της λειτουργίας και τις πηγές χρηματοδότησης του.

 

η) Την έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

3. Η τελική έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μόνο επί των στοιχείων στ', ζ και η' του προγράμματος ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ουσιαστικό έλεγχο.

 

Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

 

4. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο επιστημονικών τομέων προτεραιότητας, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την προώθηση θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος ή στρατηγικής σημασίας, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών, την ικανοποίηση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών ή άλλων λόγων εθνικών προτεραιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται επίσης εκάστοτε η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης κάθε επί μέρους χρηματοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.