Νόμος 3685/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διαχείριση εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Πόροι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα.

 

β) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούνται χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπουργική απόφαση έγκρισης τους, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης τους βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του οικείου Τμήματος σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3374/2005 και του καθενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

 

2. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τα έσοδα κατανέμονται ως εξής:

 

α) 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές - αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

 

β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και

 

γ) 10% κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

 

Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για τις κρατικές επιχορηγήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/Α/2009)

 

3.Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.