Νόμος 3731/08 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο 3528/2007, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 3584/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 141 του Υπαλληλικού Κώδικα, που έχει κυρωθεί με το νόμο 3528/2007 απαλείφεται.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο 3528/2007 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 δεν εφαρμόζονται στα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο 3528/2007, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 145 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 3584/2007 αναδιατυπώνονται ως εξής:

 

{Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης με εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο διάστημα για αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο από 2 έτη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για όσους είναι, ήδη, Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης.}

 

6. Μετά το τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Υπαλληλικού Κώδικα, που έχει κυρωθεί με το νόμο 3528/2007, καθώς και μετά το τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 3584/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά τέσσερα (4) έτη.}

 

7. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), που επίσης αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) έχουν εφαρμογή και για μετατάξεις υπαλλήλων στους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Κυκλάδων και στους Νομούς Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς για τις περιοχές πέραν των όσων καθορίστηκαν ως παραμεθόριες με την υπ' αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ42/2175/11943, 11639, 11981, 12268, 12826, 13542/20-12-1995 (ΦΕΚ 1054/Β/1995) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, καθώς και για όλα τα νησιωτικά Επαρχεία της Χώρας.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς.}

 

γ. Η περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ι)δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Πέλλας και Κιλκίς ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.}

 

8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 193/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε 2 ώρες την ημέρα.}

 

9. Στο τέλος της περίπτωσης V της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις.}

 

10. Σε περίπτωση νοσηλείας στρατιωτικού, αστυνομικού, πυροσβεστικού υπαλλήλου, λιμενικού, συνοριακού - φύλακα, ειδικού φρουρού, υπαλλήλου της αγροφυλακής και εποχικού δασοπυροσβέστη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, συνεπεία σοβαρού τραυματισμού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και ένεκα αυτής, το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής, μέχρι εξήντα (60) ημερών, στον τόπο του νοσηλευτικού ιδρύματος ή πλησίον αυτού, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δύο μελών της οικογένειας του παθόντος.

 

Αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% στον παθόντα, το Δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογένειας του για όσο χρόνο ο παθών νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, ο δημόσιος φορέας του οποίου ο προϋπολογισμός βαρύνεται, τελικώς, με την αντίστοιχη δαπάνη, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής των εξόδων στους δικαιούχους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.