Νόμος 3746/09 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τακτικό - μόνιμο και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, χορηγείται ελεγκτικό επίδομα - ειδική μηνιαία αποζημίωση ύψους 200 €. Το επίδομα του εδαφίου 2 της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3205/2003 συμψηφίζεται με το ανωτέρω ελεγκτικό επίδομα - ειδική μηνιαία αποζημίωση.

 

2. Το επίδομα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3205/2003 δεν έχουν εφαρμογή στο ανωτέρω ελεγκτικό επίδομα - ειδική μηνιαία αποζημίωση της παραγράφου 1.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων στους χώρους εργασίας, στη διάθεση των υπαλλήλων για κάθε άλλη υποστηρικτική προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εργασία που αποσκοπεί στην υλοποίηση του έργου του, όπως επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 2639/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Στο τακτικό - μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο συμμετέχει στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, χορηγούνται έξοδα κίνησης που καθορίζονται στο ποσό των 200 € μηνιαίως. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μη δυνάμενο να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διάθεση των υπαλλήλων, η συγκρότηση των συνεργείων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου 2639/1998 καταργείται. Έξοδα κινήσεως καταβληθέντα κατ' εφαρμογήν των προηγούμενων διατάξεων στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι παρείχαν συνδρομή στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 02-09-1998 μέχρι την ψήφιση του παρόντος δεν αναζητούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.