Νόμος 2639/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Θέματα λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και οι υπάλληλοι, λόγω της φύσεως του αντικειμένου, ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και υποχρεούνται σε υπερωριακή εργασία, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες, ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

2. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε επίπεδο τμήματος, υπάγεται, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

{Κατ' εξαίρεση τα θέματα κρίσεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε επίπεδο τμήματος υπάγονται στην αρμοδιότητα πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από:

 

α) τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Διευθυντή, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με βαθμό τουλάχιστον Α'.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ των διοριζομένων μελών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, ο γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, εκτός των αιρετών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.}

 

Τα θέματα εισηγείται ο κατά τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

3. Μέχρι τη συγκρότηση του παρόντος υπηρεσιακού συμβουλίου και κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, το προσωπικό υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Οι διοικητικές, αστυνομικές, λιμενικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

 

5. Το άρθρο 15 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992) εφαρμόζονται και για τους Κοινωνικούς, Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και μετακινούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, μετρήσεων εργασιακών παραγόντων και τη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων. Ως προς τον τρόπο καταβολής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 90/Α/1990).}

 

6. Οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από αυτό. Τηρούν επίσης απόρρητες τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατόν να ανατίθενται σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρμοδιότητες παροχής συνδρομής στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη διενέργεια ή την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του.

 

Οι ως άνω υπάλληλοι έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά το διάστημα που ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 76 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) εφαρμόζεται και για το προσωπικό των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιατρών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Ειδικού Γραμματέα και των Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 85 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.