Νόμος 2008/92

Ν2008/1992: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου 1571/1985 Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και συναρμόδιων Υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2008/1992: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου [Ν] 1571/1985 Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και συναρμόδιων Υπουργείων, (ΦΕΚ 16/Α/1992), 11-02-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις πετρελαϊκής πολιτικής

 

Άρθρο 1: Διάθεση πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά

Άρθρο 6: Άδεια εμπορίας

Άρθρο 7: Εφοδιασμός - Ειδικός λογαριασμός

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους στον τομέα των πετρελαιοειδών

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 21: Μη απόδοση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ποσοστού 20% επί παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος στους τόκους καταθέσεων. Κατάθεση σε λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου του εισπραττόμενου μέσω Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

Άρθρο 25: Κράτηση 2‰ επί καταβαλλόμενων επιχορηγήσεων για την κάλυψη αποζημιώσεων γνωμοδοτικών επιτροπών εν γένει

Άρθρο 28: Διακανονισμός οφειλών Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών από προμήθειες πετρελαιοειδών

Άρθρο 29: Τρόπος φορολογήσεως ανθοπωλών

Άρθρο 31: Παροχή κινήτρων του νόμου 1892/1990 για επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 32: Ρύθμιση χρεών της ΚΥΔΕΠ προς την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Άρθρο 35: Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδειών Α' σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών παραμεθόριων περιοχών

Άρθρο 36: Φορολογικές απαλλαγές ιδρυμάτων

Άρθρο 38: Ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων προσωπικού ασφαλιστικών οργανισμών

Άρθρο 39: Τέλη και εισφορές υπέρ Δημοσίου, Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 42: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-02-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.