Νόμος 2008/92 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα ακίνητα, η άδεια κατασκευής των οποίων εκδίδεται από 01-01-1993.}

 

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1642/1986, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21-08-1986 και η σχετική άδεια θα εκδοθεί μετά την 01-01-1993.}

 

3. Το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 1954/1991 (ΦΕΚ 97/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 37

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990) ισχύει από 16.1.1991.

 

Τυχόν ποσά, που καταβλήθηκαν με ακέραιο συντελεστή δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.}

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 3 ισχύει από 24-06-1991.

 

5. Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται προς το Σωματείο Κοινωνική Αλληλεγγύη Ισοτιμία στη Ζωή, καθώς και η εισαγωγή αγαθών που ενεργούνται από αυτό ή από εργολάβο, που ενεργεί για λογαριασμό του, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή για τον πάγιο εξοπλισμό του Κέντρου Ιατρικής και Επαγγελματικής Αποκατάστασης περιοχής Παλαιάς Πεντέλης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

6. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου 5 εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 της με αριθμό Π/1497/629/ΠΟΛ.98/19-02-1988 (ΦΕΚ 149/Β/1988) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.