Νόμος 2008/92 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Μη απόδοση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ποσοστού 20% επί παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος στους τόκους καταθέσεων. Κατάθεση σε λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου του εισπραττόμενου μέσω Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1921/1991 προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:

 

{Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 δεν εφαρμόζεται επί του φόρου εισοδήματος του παρόντος άρθρου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 9 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Το εισπραττόμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης από τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, κατατίθεται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στο λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου 200 Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν του ως άνω τέλους εισάγεται στη συνέχεια, μέσω του Υπολόγου Συμψηφισμών, ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδεται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση με εντολή του Υπουργού Οικονομικών, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στον οποίο εγγράφεται κατ' έτος αντίστοιχη σχετική πίστωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το εδάφιο γ' της παραγράφου 23 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 

3. Η απόδοση σχετικών ποσών στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, γίνεται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από της εισαγωγής τους ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το εδάφιο γ' της παραγράφου 23 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 

4. Ο χρόνος μεταφοράς των εισπράξεων της προηγούμενης παραγράφου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το εδάφιο γ' της παραγράφου 23 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.