Νόμος 2328/95 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1646/1986 (ΦΕΚ 138/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1904/1990 (ΦΕΚ 143/Α/1990) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1948/1991 (ΦΕΚ 83/Α/1991) και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατίθενται:

 

α)α) ΛΟΤΤΟ από 01-01-1998:

 

Ποσοστό σαράντα τρία τοις εκατό (43%) του συνόλου ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχεία.
Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) παρακρατείται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για την κάλυψη των πάσης φύσεων εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού, ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή των εθνικών θεμάτων.
Ποσοστό δεκαεννέα τοις εκατό (19%) με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

β)β) ΠΡΟΤΟ: Από 01-01-1998:

 

Ποσοστό πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχείο.
Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) παρακρατείται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού, ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού.
Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%} στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης.
Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ποσοστό 2% στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή των εθνικών θεμάτων.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) με επιμέλεια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Παρέχεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το δικαίωμα της διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, πέραν των τακτικών, τα έσοδα των οποίων διατίθενται όπως εκείνα από τους τακτικούς διαγωνισμούς πλην των δικαιωμάτων του Δημοσίου που περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4.000.000.000) δραχμών ετησίως. Ειδικώς για τους έντεκα (11) τελευταίους πρόσθετους διαγωνισμούς η κατανομή των ποσοστών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

Παρέχεται το δικαίωμα, να προκαταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, από τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των εσόδων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ ποσό σαράντα τοις εκατό (40%) της κατ' έτος εγγεγραμμένης στον Κρατικό Προϋπολογισμό πρόβλεψης εσόδων του Δημοσίου από ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ και μέχρι έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ταμειακών αναγκών της. Μετά τη συμπλήρωση του ποσού αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο αποδίδονται πέραν των δικαιωμάτων του και τα δικαιώματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι και τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού.}

 

β. Τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατατίθενται, μετά από κάθε κλήρωση, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Γενικών Εσόδων ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και στον οικείο κωδικό εσόδου.

 

γ. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο αυτής της παραγράφου καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

2. Τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, μετά από έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μπορούν να δέχονται, δια του προϊσταμένου τους, χορηγίες ή δωρεές ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους ως προς την ενημέρωση της κοινής γνώμης της περιοχής τους (όπως οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, εκθέσεις βιβλίων και φυλλαδίων, υποχρεώσεις ή μηνύματα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης).

 

3. Στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μπορεί να προσλαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών τους επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο αποζημιώνεται κατά την ελληνική νομοθεσία ή να συνάπτονται συμβάσεις μίσθωσης μεταφραστικού ή δημοσιογραφικού ή άλλου συναφούς έργου, εάν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις ή με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης.

 

Αυτού του είδους οι συμβάσεις συνάπτονται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραφείου με έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται σε κάθε Γραφείο Τύπου Εξωτερικού έως τρεις (3) θέσεις επιτόπιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανάλογου νομικού καθεστώτος. Το προσωπικό αυτό δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Εφόσον αυτές οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο, ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων ισχύει το Δίκαιο αυτό. Εφόσον οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών.

 

Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας, εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.

 

Απαραίτητο προσόν για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.

 

Το επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

4. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του νόμου 2190/1994 συμβάσεις ειδικών επιστημόνων και δημοσιογράφων μπορούν να είναι ή να καθίστανται και αορίστου χρόνου, οι δε προβλεπόμενες ενιαίες θέσεις αυξάνονται κατά πέντε (5).

 

5. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1730/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1860/1989 και στη συνέχεια με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2173/1993, Ειδική Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας καταργείται.

 

6. Ο αναπληρωτής του Προέδρου και τα αναπληρωματικά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις του οργάνου ή κλιμακίων επιτροπών του. Όταν μετέχουν χωρίς να αναπληρούν τον Πρόεδρο ή τακτικό μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας που απουσιάζει ή κωλύεται, ψηφίζουν με συμβουλευτική ψήφο. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να συνεδριάζει και υπό δεύτερη σύνθεση με την προεδρία του Αναπληρωτή Προέδρου και τη συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών ως τακτικών. Στην περίπτωση αυτή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο αναπληρώνει ο Πρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη τα τακτικά μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με κλιμάκια ή επιτροπές του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα που υπάγονται σε κάθε κλιμάκιο καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

7. α. Στην κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2173/1993 συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης προστίθενται εκπρόσωποι: 12) του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, 13) του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών. Στις συνεδριάσεις καλούνται και παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας κοινός εκπρόσωπος: α) των δευτεροβάθμιων ή πανελλήνιας βάσης ενώσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, β) των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Αν αυτός δεν υποδειχθεί από τους ενδιαφερομένους, ορίζεται με πράξη του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη μεν περίπτωση α) ύστερα από υπόδειξη της περισσότερο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας ή πανελλήνιας ένωσης τοπικών σταθμών, στη δε περίπτωση β) ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αδειούχων σταθμών εθνικής εμβέλειας.

 

β. Μετά την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2173/1993 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Τέτοιο ζήτημα δεν είναι η άσκηση αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται ρητά από το νόμο και οδηγεί στην έκδοση διοικητικής πράξης.}

 

8. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1730/1987, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης καθορίζονται με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, τα δε θέματα προσωπικού με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διατυπώνει έτσι τη γνώμη του και εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, καθώς και η εκτέλεση κάθε είδους έργων διέπονται από τον Κανονισμό Διενέργειας προμηθειών και Εκτέλεσης Έργων αντίστοιχα, οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

 

Μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού αυτού οι προμήθειες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης παύουν να υπάγονται στο Γενικό Πρόγραμμα Προμηθειών του νόμου 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α/1988).

 

3. Τα σχετικά με την προμήθεια ή ανάθεση και την εκτέλεση του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης καθορίζονται με Κανονισμό που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που διατυπώνει έτσι τη γνώμη του και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.}

 

9. Με τον οργανισμό του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας προβλέπεται σε ποιες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και αυτοτελή ή μη γραφεία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μπορεί να τοποθετείται προϊστάμενος και δημοσιογράφος ή ειδικός επιστήμονας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

10. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από της υπογραφής της η από 15-10-1994 (ημέρα μονογραφής) Σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) μεταξύ αφ' ενός της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, αφ' ετέρου της NETHOLD HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης εκ τρίτου δε της NETWORK HOLDINGS SA που έχει ως εξής, μαζί με τα Α και Β Παραρτήματα της:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

 

Στην Αθήνα σήμερα 15-10-1994 μεταξύ, αφ' ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων 432 και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ευγένιο Γιαννακόπουλο, δυνάμει και της υπ' αριθμού 294/15-10-1994 (θέμα 2) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, αφ' ετέρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NETHOLD HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (NET - HOLD) (ύστερα από τη μετατροπή της επωνυμίας και του σκοπού της δυνάμει της από 13 Οκτωβρίου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων της εταιρίας SYPER HELLAS ΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη 76 και Κηφισίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Steve Oldfield και τον Οικονομικό Διευθυντή της Νικόδημο Βουδούρη, σύμφωνα με το καταστατικό της και το υπ' αριθμόν 44/1994 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, και εκ τρίτου η εταιρία με την επωνυμία NETWORK HOLDINGS SA που εδρεύει στο Λουξεμβούργο 24 - 26 Avenue de la Liberte και που εκπροσωπείται νόμιμα από το διευθύνοντα σύμβουλο της Koos Becker, σύμφωνα με το καταστατικό της και που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό (αυτοφειλέτιδα) και ως εγγυήτρια της τήρησης των υποχρεώσεων της αφ' ετέρου συμβαλλόμενης NETHOLD HELLAS ΑΕ συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έχει από το νόμο (άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1730/1987) το δικαίωμα για την πραγματοποίηση τηλεοπτικών εκπομπών με κωδικοποιημένο σήμα, η λήψη του οποίου είναι δυνατή με τη χρήση ειδικής συσκευής αποκωδικοποίησης.

 

Η ΝETHOLD έχει ως σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση συνδρομητικής τηλεόρασης με βάση την τεχνολογία και τεχνογνωσία της μητρικής της εταιρίας ΝΕTWORK HOLDINGS SA, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και των θυγατρικών της εταιριών.

 

2. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και η ΝΕTHOLD αποφασίζουν να συνεργασθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 

Για το σκοπό αυτόν:

 

α. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση θα παραλαμβάνει το κωδικοποιημένο σήμα, που θα εκπέμπεται από το στούντιο της ΝΕΤΗΟLD και μέσω του δικτύου της τελευταίας θα το μεταδίδει από τις δικές της επίγειες συχνότητες στις περιοχές που μνημονεύονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

 

β. Η ΝΕΤΗΟLD έχει την ευθύνη με δικά της έξοδα και καταβάλλοντας τα οποιαδήποτε δικαιώματα γι αυτό της παραγωγής και προμήθειας των προγραμμάτων που προορίζονται για τη μετάδοση από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση των εκπομπών της συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου. Επίσης, η ΝΕΤΗΟLD έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης των παραπάνω προγραμμάτων και αναλαμβάνει τις κάθε είδους ευθύνες (αστικές, ποινικές, διοικητικές) που μπορούν να προκύψουν από αυτήν την εκμετάλλευση. Οποιοιδήποτε φόροι, εισφορές, κρατήσεις, τέλη και γενικά υποχρεώσεις που βαρύνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς βαρύνουν τη ΝΕΤΗΟLD.

 

γ. Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα της συνδρομητικής τηλεόρασης πρέπει να είναι σύμφωνο με τους ελληνικούς και κοινοτικούς κανόνες που διέπουν το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση που τρίτος στραφεί κατά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης προβάλλοντας προσβολή δικαιώματος του από το περιεχόμενο του μεταδιδόμενου προγράμματος, η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να παρεμβαίνει στις δίκες που θα ανοιχθούν και σε περίπτωση που η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση καταδικασθεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού, η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να καταβάλει τούτο, απαλλάσσοντας την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση από κάθε υποχρέωση.

 

δ. Η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα τη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας κωδικοποίησης που απαιτούνται για τη μετάδοση από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, και για δικό της αποκλειστικά λογαριασμό, κωδικοποιημένων προγραμμάτων (δορυφορικών ή άλλων). Σε περίπτωση που η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση αποφασίσει να πραγματοποιήσει μετάδοση κωδικοποιημένου σήματος για λογαριασμό της, τότε η προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος γι τη χρήση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας κωδικοποίησης, θα γίνει από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ισχύουν γι' αυτήν σε παρόμοιες περιπτώσεις κατ' εφαρμογή του Νόμου και του Κανονισμού Προμηθειών αυτής. Η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίσει προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, εάν και όταν αυτή εκδηλώσει παρόμοιο ενδιαφέρον, το δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών της εταιρίας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, με την οποία αυτή είναι ήδη συμβεβλημένη, με τους ίδιους τουλάχιστον όρους με τους οποίους και η ίδια θα έχει συμβληθεί. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση διατηρεί το δικαίωμα να συνάπτει, για τα ίδια ή άλλα προγράμματα, παρόμοιες συμβάσεις με ή και με άλλες εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

 

ε. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέτει προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση κατά προτίμηση την παραγωγή των προγραμμάτων της, καθώς και τη διαχείριση του δικτύου της (συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη κ.λ.π.), εφόσον οι προσφερόμενοι από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση όροι είναι εύλογοι με βάση τις συνθήκες της αγοράς.

 

στ. Στα πλαίσια της ίδιας συνεργασίας η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μπορεί να προμηθεύεται τηλεοπτικό πρόγραμμα (κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά έργα κ.α.) από τη θυγατρική της ΝΕΤWORK HOLDINGS εταιρία προμήθειας τηλεοπτικού προγράμματος PRONET, με τους ίδιους όρους, που η εταιρία αυτή προμηθεύει προγράμματα στις τηλεοπτικές εταιρίες, που συνεργάζονται με το συγκρότημα NETWORK HOLDINGS SA.

 

ζ. Με το παρόν παρέχεται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση επιπλέον, δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή γενικής λήψης τηλεοπτικού προγράμματος της συνδρομητικής τηλεόρασης έναντι εύλογου τιμήματος.

 

3. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση θα μεταδίδει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα με τον τίτλο ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΡΤ - FILΜΝΕΤ και το διακριτικό σήμα CODERT / FILMNET. Η δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρία δηλώνει ότι η φράση FILMNET είναι τίτλος που ανήκει νόμιμα στον όμιλο εταιριών ΡΑΥ ΤV PROPERTIES NV που εδρεύει στις νήσους Αντίλλες και ανήκει στη NETWORK HOLDINGS SA. Η NETWORK HOLDINGS SA, προσυπογράφουσα το παρόν, εγκρίνει τη χρήση του ως άνω σήματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει και εγγράφως στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τη ΝΕΤΗΟLD το δικαίωμα χρήσης του ως άνω τίτλου από το παραπάνω συγκρότημα θυγατρικών εταιριών της για όσο χρόνο ισχύει το παρόν, μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή του παρόντος.

 

4. Έναντι της συμμετοχής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στη μετάδοση της κωδικοποιημένης τηλεόρασης, όπως παραπάνω περιγράφεται, η ΝΕΤΗΟLD θα καταβάλλει προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση:

 

α. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% (εξήμισι τοις εκατό) επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού που θα εισπράττεται από τις συνδρομές ετησίως (χωρίς να υπολογίζεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) και πριν το διαχωρισμό των εισπράξεων αυτών ανάμεσα στη ΝΕΤΗΟLD και στην εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών. Το παραπάνω ποσό είναι καθαρό και επί αυτού υπολογίζονται επιπλέον οι νόμιμες επιβαρύνσεις (παράδειγμα: επί συνδρομητών που καταβάλλουν οι συνδρομητές ετησίως ύψους Α, ο υπολογισμός της παραγράφου αυτής από τον οποίο προκύπτει το καταβαλλόμενο στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ποσό, είναι Α μείον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας επί 6,5% συν νόμιμες επιβαρύνσεις).

 

β. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έχει το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο επί των παραπάνω εισπράξεων κατά την κρίση της. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης οποιαδήποτε στοιχεία, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο παραπάνω έλεγχος. Η ΝΕΤΗOLD αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά τις συμβάσεις της με εταιρίες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή τις συμμετοχές της σε αυτές, να περιλαμβάνει δέσμευση της συνδρομητικής εταιρίας να παρέχει προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση όλα τα σχετικά στοιχεία από τα οποία να διαπιστώνεται το σύνολο των εισπραχθέντων ποσών από συνδρομές, που αφορούν τη λειτουργία της συνδρομητικής τηλεόρασης, που αναφέρεται στο παρόν.

 

γ. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να καταβάλει προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για τα τρία πρώτα χρόνια της συνεργασίας (δηλαδή για την περίοδο 15-10-1994 έως 15-10-1997) και ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνδρομών και τους υπολογισμούς της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου ελάχιστο ποσό εγγύησης (MINIMUM GUARANTEE) ως ακολούθως:

 

1. Για το πρώτο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15-10-1994 - 15-10-1995) το ποσό των 300.000.000 (τριακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών.

2. Για το δεύτερο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15-10-1995 - 15-10-1998) το ποσό των 400.000.000 (τετρακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών.

3. Για το τρίτο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15-10-1996 - 15-10-1997) το ποσό των 700.000.000 (επτακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών, εφόσον τα καταβαλλόμενα από τη ΝΕΤΗΟLD στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για τις αντίστοιχες παραπάνω περιόδους ποσά με βάση τη ρύθμιση της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου είναι μικρότερα των εγγυήσεων της παραγράφου αυτής.

 

Η καταβολή των ελαχίστων ποσών εγγύησης γίνεται κατά τη διαδικασία και στις ημερομηνίες που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου.

 

Προς εξασφάλιση της καταβολής των ελαχίστων ποσών εγγύησης η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση εγγυητικές επιστολές Τραπέζης ως εξής:

 

1. Για το πρώτο έτος της συνεργασίας εγγυητική επιστολή 150.000.000 (εκατόν πενήντα εκατομμυρίων) δραχμών, η οποία θα παραδοθεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έως τις 15-11-1994 και θα λήγει στις 10-11-1995.

2. Για το δεύτερο έτος της συνεργασίας εγγυητική επιστολή 200.000.000 (διακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών, η οποία θα παραδοθεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 10-11-1995 και θα λήγει στις 10-11-1996.

3. Εγγυητική επιστολή 350.000.000 (τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) δραχμών, η οποία θα παραδοθεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση στις 10-11-1996 και θα λήγει στις 10-11-1997.

 

Οι εγγυητικές επιστολές είναι ανέκκλητες παραιτούμενης της ΝΕΤΗΟLD και της Τραπέζης του δικαιώματος της δίζησης και της διαίρεσης και περιλαμβάνουν ρητό όρο ότι καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ρ.Τ. εφόσον η ΝΕΤΗΟLD δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία και ιδίως αυτές που αφορούν την καταβολή ελαχίστου ποσού εγγύησης, είτε κατά τη 10η (δεκάτη) Μαΐου, είτε κατά τη 10η (δεκάτη) Νοεμβρίου κάθε έτους. Ο παραπάνω όρος πρέπει σαφώς να αναφέρει ότι μια τέτοια κατάπτωση γίνεται αδιάκριτα από την ημερομηνία λήξης και τη 10η (δεκάτη) Μαΐου του ιδίου έτους, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Το ύψος των ποσών που θα καταβάλει η ΝΕΤΗΟLD προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση κατά το τέταρτο και πέμπτο έτος της σύμβασης αυτής θα καθορισθεί από κοινού το δεύτερο τετράμηνο του τρίτου έτους της συνεργασίας κατά τρόπο τουλάχιστον ανάλογο με τα ισχύοντα τα τρία πρώτα χρόνια. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων εκ μέρους της NETHOLD, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να απαιτήσει επιπλέον την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας αυτής.

 

δ. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων της ΝΕΤΗΟLD προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και η καταβολή των δικαιουμένων από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ποσών θα γίνεται δύο φορές το χρόνο. Η εκκαθάριση και η καταβολή των πρώτων έξι μηνών θα γίνεται τη 10η (δεκάτη) Μαΐου και των έξι επομένων μηνών θα γίνεται τη 10η (δεκάτη) του μηνός Νοεμβρίου.

 

ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων ποσών ενός εξαμήνου, η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται, εκτός από την πληρωμή τόκων υπερημερίας, και στην καταβολή ποσού ίσου με το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας ως κατάπτωση συμφωνούμενης με το παρόν εύλογης ποινικής ρήτρας.

 

στ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων ποσών πέραν του ενός εξαμήνου, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έχει δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να απαιτήσει από τη ΝΕΤΗΟLD αποζημίωση για θετική και αποθετική ζημία.

 

5. Η συνεργασία που συμφωνείται με το παρόν δεν στερεί από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση το δικαίωμα να λειτουργήσει και να εκμεταλλευθεί για δικό της λογαριασμό συνδρομητική τηλεόραση ή να συμβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρίτο προκειμένου να λειτουργήσει συνδρομητική τηλεόραση.

 

6. Η ΝΕΤΗΟLD είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, εντός δύο μηνών από την υπογραφή του παρόντος, σχετικά έγγραφα μεταβίβασης των μετοχών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η NETWORK HOLDINGS SA έχει αποκτήσει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα το σύνολο (100 %) των μετοχών της ΝΕΤHOLD HELLAS ΑΕ οι οποίες παραμένουν ονομαστικές. Η NETWORK HOLDINGS SA, προσυπογράφουσα το παρόν, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην απωλέσει τον έλεγχο και την πλειοψηφία των μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ΝΕΤHOLD HELLAS ΑΕ χωρίς την έγκριση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση αυτή. Επιπλέον η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση κάθε μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση εντός 30 ημερών από τη μεταβίβαση των μετοχών και να παρέχει πλήρη στοιχεία στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για την προέλευση των κεφαλαίων των νέων κάθε φορά μετόχων. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζημίως το παρόν στην περίπτωση που διαπιστώνεται εικονική μεταβίβαση μετοχών ή παράνομος έλεγχος των μετοχών από τρίτους που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ως μέτοχοι.

 

7. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παραβίαση και ενός από αυτούς εκ μέρους των συμβαλλομένων δίνει το δικαίωμα στον άλλο να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

 

8. Η σύμβαση αυτή θα υποβληθεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προς έγκριση. Μετά τη σχετική έγκριση, η έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και λήγει στις 15-10-1999. Εάν ένα χρόνο πριν από τη λήξη της δεν καταγγελθεί εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων, η ισχύς της παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλα ακόμη πέντε χρόνια.

 

9. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών, που θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Αφού συμφωνήσαμε τα παραπάνω υπογράψαμε το παρόν σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού υπογράψαμε πήρε ο καθένας από ένα, το δε τέταρτο θα κατατεθεί προς θεώρηση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΤΗΟLD HELLAS ΑΕ

ΓΙΑ ΤΗ NETWORK HOLDINGS SA

 

Δι εαυτήν - πρωτοφειλέτιδα - και ως εγγυήτρια των όρων του παρόντος συμφωνητικού

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

 

α. Ο προσδιορισμός των αναγκαίων συχνοτήτων τις οποίες θα χρησιμοποιήσει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Μα την εκπομπή του κωδικοποιημένου προγράμματος, θα γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, που γνωστοποιούνται στη ΝΕΤΗΟLD, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, το φάσμα των διαθεσίμων συχνοτήτων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Διεθνών Συμβάσεων και οι σχετικές μη δεσμευτικές για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης προτάσεις της ΝΕΤΗΟLD.

 

β. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση υποχρεούται να χρησιμοποιεί συχνότητες που δεν χρησιμοποιούνται από άλλους και στις οποίες δεν παρεμβάλλονται άλλοι κατά το χρόνο της εκπομπής, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ποιοτική λήψη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις του CCIR. Εάν υπάρξει παρεμβολή σε συχνότητα στην οποία η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση μεταδίδει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση υποχρεούται άμεσα να λάβει όλα τα απαραίτητα δικαστικό και διοικητικά μέτρα που απαιτούνται για την άρση των παρεμβολών και την ανενόχλητη μετάδοση του προγράμματος. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης να στρέφεται δικαστικώς και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο και τρόπο καθ' οιουδήποτε παρενοχλεί τις συχνότητες στις οποίες μεταδίδει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση το κωδικοποιημένο πρόγραμμα το οποίο παράγει και εκμεταλλεύεται η NETHOLD. Σε περίπτωση κατά την οποία από ενέργειες τρίτων η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση στερείται τη χρήση συχνοτήτων στις οποίες εκπέμπει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση υποχρεούται άμεσα από τη στιγμή που αντιληφθεί το γεγονός αυτό ή από τη στιγμή που ειδοποιείται από τη ΝΕΤΗΟLD και εφόσον υπάρχει η σχετική φυσική, νομική και τεχνική δυνατότητα, να εκπέμψει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα από άλλη συχνότητα.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΤΗΟLD HELLAS ΑΕ

ΓΙΑ ΤΗ NETWORK HOLDINGS SA

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

 

Σε σχέση με το δίκτυο μεταδοτών και μικροκυματικών ραδιοζεύξεων της ΝΕΤΗΟLD, συμφωνούνται τα ακόλουθα:

 

1. α. Η ΝΕΤΗΟLD παραχωρεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση τη χρήση του δικτύου πομπών, αναμεταδοτών και μικροκυματικών ραδιοζεύξεων που ήδη έχει εγκαταστήσει στα σημεία εκπομπής Υμηττού, Πάρνηθας, Αίγινας και Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Η ΝΕΤΗΟLD όμως εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση επιτήρησης και συντήρησης του δικτύου αυτού.

 

β. Η ΝΕΤΗΟLD έχει υποχρέωση κατά την επέκταση του δικτύου της να εγκαθιστά με δικές της δαπάνες πομπούς, αναμεταδότες και μικροκυματικές ραδιοζεύξεις κυριότητας της στα σημεία που θα συμφωνούνται με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και θα επιλέγονται με κριτήριο τη δυνατότητα της καλύτερης κάλυψης των περιοχών των οποίων η κάλυψη επιδιώκεται με κριτήρια τεχνοοικονομικά.

 

γ. Εάν η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση διαθέτει στις ήδη υπάρχουσες εκτάσεις της χώρο για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της NETHOLD, τότε οι εγκαταστάσεις αυτές τοποθετούνται στους χώρους αυτούς που θα υποδείξει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Εάν η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έχει εγκαταστάσεις στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν οι πομποί και αναμεταδότες της ΝΕΤΗΟLD, τότε προτιμάται η λύση αυτή, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση που ούτε χώρος υφίσταται εντός των εκτάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ούτε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της είναι δυνατό να τοποθετηθούν οι πομποί και αναμεταδότες της ΝΕΤΗΟLD, τότε η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση υποχρεούται να εξασφαλίζει στο όνομά της και με δαπάνες της ΝΕΤΗΟLD, την παραχώρηση των δημόσιων εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση των πομπών και αναμεταδοτών της ΝΕΤΗΟLD, καθώς και όλες τις άδειες που απαιτούνται κατά νόμο για την εγκατάσταση και λειτουργία των πομπών, αναμεταδοτών, μικροκυματικών ραδιοζεύξεων, δορυφορικών εγκαταστάσεων λήψης και εκπομπής και των απαιτουμένων συνδέσεων (ευθειών) μέσω Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για τη μετάδοση του προγράμματος. Εάν ούτε είναι δυνατή η εξασφάλιση δημόσιας έκτασης, ούτε μπορεί να υπάρξει σύγχρηση των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τότε η ευθύνη της εξεύρεσης και μίσθωσης διαθέσιμης ιδιωτικής έκτασης βαρύνει τη ΝΕΤΗΟLD, η οποία αμέσως παραχωρεί τη χρήση της έκτασης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

 

δ. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται σε συντήρηση του δικτύου πομπών, αναμεταδοτών και μικροκυματικών ραδιοζεύξεων της με ειδικευμένους και έμπειρους υπαλλήλους της σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

 

ε. Οι πομποί, αναμεταδότες και μικροκυματικές ραδιοζεύξεις παραμένουν στην κυριότητα της ΝΕΤΗΟLD ακόμη και στην περίπτωση που συνδεθούν άρρηκτα με ακίνητα ή με εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και δικαιούται η ΝΕΤΗΟLD να τους αναλάβει με δαπάνες της μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας.

 

στ. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση υποχρεούται να επιτρέπει σε τεχνικούς της ΝΕΤΗΟLD να ελέγχουν τους πομπούς, αναμεταδότες και μικροκυματικές ραδιοζεύξεις ιδιοκτησίας ΝΕTHOLD που θα βρίσκονται σε χώρους και εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

ζ. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση δικαιούται να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων της ΝΕΤΗΟLD και για δικό της λογαριασμό εάν τούτο είναι τεχνικώς δυνατό και δεν δημιουργεί προβλήματα στις εκπομπές του κωδικοποιημένου προγράμματος.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

ΓΙΑ ΤΗ NETHOLD HELLAS ΑΕ

ΓΙΑ ΤΗ NETWORKS HOLDINGS SA

 

11. Οι ισολογισμοί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης των χρήσεων 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 και 1993 θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί για τις ανάγκες σύνταξης των προϋπολογισμών των επόμενων χρήσεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τις κάθε είδους ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.

 

12. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2396/1953 και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού δεν ισχύουν για τα αυτοκίνητα που αγοράζει ή μισθώνει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

 

13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2173/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών οργανώνονται κατά περιοχή ειδικοί χώροι για την υποχρεωτική τοποθέτηση των πομπών, μεταδοτών, αναμεταδοτών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών (ραδιοτηλεοπτικά πάρκα) και ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των χώρων αυτών, την απόσταση τους από κατοικημένες περιοχές, τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφάλειας, καθώς και τα σχετικά με τη μεταφορά των εγκαταστάσεων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στους χώρους αυτούς. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των χώρων αυτών ανατίθεται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, στην οποία οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί καταβάλλουν τίμημα για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. Το τίμημα καθορίζεται με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.}

 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1957/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες παράδοσης στο Υπουργείο Πολιτισμού για τις ανάγκες του Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου, των κινηματογραφικών ταινιών με υπόθεση, καθώς και των ντοκιμαντέρ, που δεν είχαν κατά την εποχή της δημιουργίας τους ειδησεογραφικό χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της Κρατικής Ταινιοθήκης, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.}

 

15. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων ως ανταποκριτών στο εξωτερικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 149/1994 (ΦΕΚ 100/Α/19094) και [ΠΔ] 150/1994 (ΦΕΚ 101/Α/1994).

 

16. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1866/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 1941/1991 τέλη, καθορίζονται για αιτήσεις χορήγησης άδειας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ως προς τους σταθμούς της Αττικής, σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές ως προς τους σταθμούς της Θεσσαλονίκης, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για σταθμούς περιοχών με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) και σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές για τους υπόλοιπους καθορίζονται, επίσης, σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές για αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές για αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές για αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών αυτών η αίτηση δεν προωθείται και δεν εισάγεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

17. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 20 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994 υπάγονται και επιχειρήσεις που εκδίδουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εφημερίδες ή περιοδικά, εφόσον οι εφημερίδες και τα περιοδικά αυτά δεν κυκλοφορούν μέσω πρακτορείων διανομής. Στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπάγονται σε καμία περίπτωση αθλητικές ή οικονομολογικές εφημερίδες, ακόμη και αν αυτές διανέμονται χωρίς τη μεσολάβηση πρακτορείων διανομής.

 

18. Η παράγραφος 22 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1866/1989 (ΦΕΚ 222/Α/1989) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2173/1993 (ΦΕΚ 208/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Ύστερα από αίτηση τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η παράλληλη απασχόληση των δημοσιογράφων και των λοιπών εργαζομένων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης σε μη ανταγωνιστικές προς την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση επιχειρήσεις. Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η άδεια θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί.

 

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εκδίδεται σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 52 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης δεν ισχύει για έως τρεις (3) ειδικούς νομικούς συμβούλους για θέματα Κοινοτικού Δικαίου και διεθνών συνεργασιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.}

 

19. Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο από οφειλές φόρων, τόκων τους, προσαυξήσεων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, που δημιουργήθηκαν ύστερα από φορολογικό έλεγχο που διενήργησε η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία / ΦΑΒΕ Αθηνών στα λογιστικά βιβλία των οικονομικών ετών 1982 και 1983, διαγράφονται. Αμελείται η βεβαίωση των μη βεβαιωθέντων χρεών, που προέρχονται από την αιτία αυτή, τυχόν όμως καταβληθέντα δεν αναζητούνται.

 

20. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου 2065/1992, δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

Η αποζημίωση που καταβάλλει η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση στο προσωπικό της για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

21. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

 

α. Έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που ορίζεται από τον Υπουργό.

β. Έναν τεχνικό και έναν οικονομικό υπάλληλο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, καθώς και γραμματέα, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου - Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Έναν πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό που υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και

δ. Δύο ορκωτούς λογιστές, που υποδεικνύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

 

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

 

Αν δεν οριστούν τα με στοιχεία β, γ, δ μέλη από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί τούτο από τον Υπουργό, μπορεί να οριστούν, όπως και οι αναπληρωτές τους, από τον ίδιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα παραπάνω μέλη ο Πρόεδρος της Επιτροπής, η διαδικασία και ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς και η αμοιβή των μελών της Επιτροπής και του γραμματέα.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Η διαφορά που θα προκύψει μετά την απογραφή και αποτίμηση, θα αυξομειώσει εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

 

Η υπεραξία που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, αποβλέπουσα αποκλειστικά στη λογιστική αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου του ισολογισμού της, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος. Οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στην υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

22. Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) των εσόδων από: α) το κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ετήσιο αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, β) την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται κατά την παράγραφο 22 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, γ) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού πρόστιμα και δ) τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1866/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 1941/1991 και τροποποιείται με το νόμο αυτόν παράβολα, διατίθενται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την παροχή επιδόματος παραγωγικότητας στους τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, εκτός των δημοσιογράφων, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το παραπάνω ποσοστό και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και διάθεση του σχετικού ποσού. Το ύψος του επιδόματος μπορεί να αναπροσαρμόζεται με βάση την κατ' έτος συνολική παραγωγικότητα των ανωτέρω υπηρεσιών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το επίδομα αυτό παύει να καταβάλλεται, με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, στους υπαλλήλους οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης τους, εμφανίζουν απόδοση μέτρια ή κατώτερη. Το χρονικό διάστημα παύσης καταβολής του επιδόματος ορίζεται στην απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των έξι (6) ούτε ανώτερο των εννέα (9) μηνών κάθε φορά. Το πιο πάνω επίδομα δεν καταβάλλεται επίσης σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια πέραν του μηνός, για κάθε ημερολογιακό έτος, όπως επίσης και σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, με τελεσίδικη απόφαση, από του προστίμου των αποδοχών ενός (1) μηνός και άνω και μέχρι της διαγραφής της επιβληθείσας ποινής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 208 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977.

 

23. α. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού αποδίδει απευθείας στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση το εισπραττόμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) από τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να γνωστοποιεί εκκαθαριζόμενο κάθε φορά για την αιτία αυτή ποσό στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), καθώς και στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

β. Ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση του εισπραττόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας

 

γ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από της πρώτης του επόμενου μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, καταργουμένων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992).

 

24. Οι κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα του κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1232/1982 και 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, να υποβάλουν δήλωση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

α) Ως προς όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν για την παροχή υπηρεσιών τύπου και δημοσίων σχέσεων και τις σχέσεις των προσώπων αυτών με τα κάθε είδους μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή όχι μέλη αναγνωρισμένων ενώσεων συντακτών, καθώς και ως προς το ύψος των κάθε μορφής αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων που έχουν καταβάλει σε αυτά κατά το προηγούμενο έτος.

 

β) Ως προς το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε μορφής διαφημίσεις, καθώς και ως προς τις οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις στις οποίες διέθεσαν τα ποσά αυτά.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής ή των διατάξεων αυτού του άρθρου και προσδιορίζονται οι οικονομικές, πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις, που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που καθιερώνουν.

 

25. Όπου στο νόμο αυτόν προβλέπεται η έκδοση πράξης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η αρμοδιότητα του Υπουργού περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.