Νόμος 3444/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα προσωπικού Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ειδικός λογαριασμός. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του, στη διαχείριση και τη διάθεση των εσόδων του.

 

β) Στον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης περιέρχεται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%):

 

α)α) από το ετήσιο αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που αναφέρεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται κατά την παράγραφο 22 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 πρόστιμα του ίδιου νόμου και από τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1866/1989 (ΦΕΚ 222/Α/1989), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 1941/1991 (ΦΕΚ 41/Α/1991) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 παράβολα,

β)β) επί του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των οικονομικών ανταλλαγμάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), που προβλέπεται στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου ή από το σύνολο των οικονομικών ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω συχνότητας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, κατά τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2644/1998.

 

γ) Τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού διατίθενται για την παροχή επιδόματος ειδικών συνθηκών λόγω του αντικειμένου της υπηρεσίας που αφορά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πάσης φύσεως προσωπικό, εκτός των δημοσιογράφων, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, περιλαμβανομένων και των υπηρετούντων υπαλλήλων με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Το επίδομα της παρούσας παραγράφου είναι ανεξάρτητο από το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 7 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως εκάστοτε ισχύει και δεν ενσωματώνεται σε αυτό.

 

δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:

 

α)α) καθορίζεται το ύψος του επιδόματος στις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού και

β)β) μπορεί να αναπροσαρμόζονται το παραπάνω ποσοστό, το ύψος του επιδόματος, καθώς και να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσωπικού, στις οποίες χορηγείται το εν λόγω επίδομα, που υπηρετούν σε υπηρεσίες ή γραφεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Το επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/11-11-1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998).}

 

3. Η τελευταία φράση της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας, εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.