Νόμος 2328/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παραβίασης:

 

α) των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης,

 

β) του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1866/1989 όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νομού αυτού,

 

γ) των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α)α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων,

β)β) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

γ)γ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής του σταθμού,

δ)δ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της μετάδοσης κάθε τηλεοπτικού προγράμματος,

ε)ε) ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού, και

στ)στ) κυρώσεις ηθικού περιεχομένου (όπως υποχρεωτική μετάδοση ανακοίνωσης σχετικά με τις λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις).

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διαβιβάζει αμελλητί την απόφασή του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει την πράξη επιβολής.

 

Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών.

 

Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την επιβολή των κυρώσεων της προσωρινής αναστολής της ισχύος ή της ανάκλησης της άδειας ή προστίμου άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

Η επιβολή των υπό στοιχεία γ)γ' και δ)δ' κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από την υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παράγραφος 21, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης επιβολής.

 

Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου αυτής περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομέλειας του οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998).

 

2. Όταν διαπιστώνεται, με έκθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των τεχνικών υπηρεσιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή εκπομπή σταθμού χωρίς άδεια, οι Υπουργοί Οικονομικών, Μεταφορών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας επιβάλλουν, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, η οποία γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της όλης διαδικασίας, πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθμός, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και τις τυχόν υποτροπές. Με την ίδια απόφαση τάσσεται στους παραβάτες σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής και εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί με άδεια, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο αρκείται στη διαπίστωση της παράβασης και της μη συμμόρφωσης ή της υποτροπής. Εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί χωρίς άδεια, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσουν οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Σε περίπτωση που η παραβίαση των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται παρενοχλήσεις ή παρεμβολές στις επικοινωνίες της Πολιτικής ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή στις λειτουργίες του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή στις συχνότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις και συνέπειες, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσει ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε διαθέσιμη τεχνική μέθοδο και η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Μεσεγγυούχος ορίζεται σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, στην οποία και περιέρχεται ο εξοπλισμός μετά την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία επιβάλλεται παρόμοια κατάσχεση.

 

3. Η διοικητική κύρωση του προστίμου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβάλλεται στην εταιρεία που κατέχει την άδεια. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρο και στο νόμιμο ή στους περισσότερους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας ατομικά, καθώς και σε όσα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τελούσαν, αποδεδειγμένα, εν γνώσει της καταλογισθείσας στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003).

 

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ή προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του σταθμού η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού εξασφαλίζεται με κάθε τεχνικό μέσο.

 

5. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής ή αστικής ευθύνης.

 

6. Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υποχρεούται να αποφασίζει σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή του ερωτήματος,εκτός εάν του ταχθεί μικρότερη προθεσμία. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η πράξη επιβολής του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδεται χωρίς την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998).

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όποιος προβαίνει σε μετάδοση ή αναμετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης ή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού αντίστοιχα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Με την καταδικαστική απόφαση διατάσσεται και η δήμευση υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης των μέσων εκπομπής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος.}

 

8. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η άδεια του σταθμού ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, εφόσον διαπιστώνεται ότι:

 

α) Έπαυσαν να συντρέχουν οι θετικές ή συντρέχουν πλέον οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού.

 

β) Εμφανίζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, ιδίως δε όταν τα στοιχεία αυτά καθίστανται εκ του νόμου και πρόσθετοι όροι της άδειας.

 

Στην περίπτωση αυτή μπορεί πριν την ανάκληση της άδειας να ταχθεί προθεσμία έως 2 μήνες για την συμμόρφωση των υπόχρεων. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια ανακαλείται.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού.

 

10. Στο άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 1178/1981 (ΦΕΚ 187/Α/1981), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Στα κατά το νόμο [Ν] 1178/1981 δημοσιεύματα, περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Προκειμένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως εκδότης, νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως διευθυντής, ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως συντάκτης δε του δημοσιεύματος, ο παραγωγός ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος-συντονιστής ή παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.

 

Το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 1178/1981, όπως ισχύει, ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς καθορίζεται σε 100.000.000 δραχμές προκειμένου για σταθμούς εθνικής εμβέλειας και 30.000.000 δραχμές προκειμένου για σταθμούς τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά, προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς με δικτύωση σε περισσότερους νομούς, καθορίζονται σε 50.000.000 δραχμές και προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς που δεν διαθέτουν δικτύωση σε 20.000.000 δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015).

 

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 1178/1981 (ΦΕΚ 187/Α/1981), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι κατά το άρθρο αυτό απαιτήσεις, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

12. Το άρθρο 681 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παράγραφος 1, 667, 671 παράγραφοι 1 - 3, 672, 673, 674, 675 και 676 δικάζονται από το καθ' ύλη αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 681Β εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Οι διατάξεις των άρθρων 249, 250 και 266 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν εφαρμόζονται στην εν λόγω διαδικασία.

 

3. Το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα νομιμοποιούνται και αυτά να ασκούν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, μονοπρόσωπα ή συλλογικά, τα δικαιώματα των τελευταίων που απορρέουν από το νόμο [Ν] 1178/1981, όπως ισχύει, εκτός εάν οι φορείς των οργάνων έχουν ρητά εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν δικαίωμα να παρέμβουν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, όταν η αγωγή ασκήθηκε από αυτά για την προστασία των δικαιωμάτων τους, κατά τον παραπάνω νόμο. Τα πολιτικά κόμματα νομιμοποιούνται να ασκούν τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το νόμο [Ν] 1178/1981, όπως ισχύει, υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα μονομελή ή και συλλογικά όργανά τους και να παρεμβαίνουν υπέρ αυτών όταν τα δικαιώματα αυτά ασκούνται από τα ίδια.

 

4. Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της υποθέσεως είναι 20 ημέρες. Ορίζεται υποχρεωτικώς δικάσιμος που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο τελειώνει σε μια δικάσιμο και το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε 1 μήνα από τη συζήτηση της υποθέσεως. Οι διάδικοι έως το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Απόφαση για διεξαγωγή αποδείξεως δεν εκδίδεται. Αναβολή συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και λόγω σοβαρού κωλύματος που πρέπει να πιθανολογηθεί. Η αναβολή γίνεται με επισημείωση στο πινάκιο και δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες.

 

5. Η προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας είναι 8 ημέρες, ενώ της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης 15 ημέρες, εάν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει αυτά τα ένδικα μέσα διαμένει στην Ελλάδα και 30 ημέρες εάν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία της αίτησης για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι 8 ημέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα που συνιστά ανωτέρα βία ή από τη γνώση του δόλου.

 

6. Η απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή μπορεί να εκτελεσθεί και στα χέρια τρίτου κατά τη διαδικασία των άρθρων 982 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ως τρίτοι νοούνται ιδίως τα πρακτορεία διανομής τύπου, καθώς και διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι που συναλλάσσονται με τον οφειλέτη.}

 

13. Η παράγραφος 5 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 1178/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η εκδίκαση της κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την αυτή πράξη, καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο αναβολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που έχει αρχίσει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.