Νόμος 3444/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συγχώνευση Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία που συστάθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 150/1994 (ΦΕΚ 101/Α/1994) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 149/1994 (ΦΕΚ 100/Α/1994) αντιστοίχως, ως ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΠΕ - ΜΠΕ).

 

β) Η Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης ε της παραγράφου αυτής και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει στο Δημόσιο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ένας ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή). Το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Γενική Συνέλευση μετέχει 1 εκπρόσωπος του εποπτεύοντος Υπουργού και 1 εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

 

γ) Το κάθε είδους και κατηγορίας προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, και στην Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία με οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταφέρεται με την ίδια σχέση στην εταιρεία Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία.

 

δ) Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων εταιρειών Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων εταιρειών συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας.

 

ε) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το σκοπό, την έδρα και τις περιφερειακές διευθύνσεις, την εποπτεία τα όργανα διοίκησης, την εκπροσώπηση, την περιουσία, τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου, τον οικονομικό έλεγχο, το προσωπικό, τη διαδικασία κατάρτισης του οργανογράμματος της εταιρείας και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της ιδρυόμενης εταιρείας.

 

στ) Μέχρι την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου, οι εταιρείες Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρεία συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 3166/2003 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.