Νόμος 3748/09 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αποστολή του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) είναι η ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία εστιών για την παροχή στέγασης, σίτισης και κάθε συναφούς υπηρεσίας και φροντίδας σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, καθώς και κέντρων πολιτισμού και νεότητας. Για την εκπλήρωση της ως άνω αποστολής του, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας:

 

α) εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζει ο νόμος,

β) ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και

γ) πραγματοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

2. Μετά το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 προστίθενται άρθρα 3Α, 3Β, 3Γ και 3Δ, ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α

 

1. Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας περιλαμβάνει υπηρεσίες διοικητικού επιπέδου:

 

i) Γενικής Διεύθυνσης,

ii) Διεύθυνσης και

iii) Τμήματος,

 

είναι δε η ακόλουθη:

 

Α. Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων, η οποία περιλαμβάνει:

 

Ι. Διεύθυνση Εστιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, με τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Διαμονής και Δραστηριοτήτων,

β. Τμήμα Σίτισης,

γ. Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Φιλοξενιών.

 

ΙΙ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προγράμματος, Μελετών, Εκτέλεσης και Συντήρησης,

β. Τμήμα Βορείου Ελλάδος,

γ. Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.

 

ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης, η οποία περιλαμβάνει:

 

Ι. Διεύθυνση Προμηθειών, με τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Διακίνησης Υλικού,

β. Τμήμα Διαγωνισμών Υλικών και Υπηρεσιών,

γ. Τμήμα Προγραμματισμού, Έρευνας και Ελέγχου.

 

ΙΙ. Διεύθυνση Διοικητικού, με τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού,

β. Τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών,

γ. Τμήμα Μητρώου και Αρχείου,

δ. Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας.

 

ΙΙΙ. Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, με τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου,

β. Τμήμα Μισθοδοσίας,

γ. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών,

δ. Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

ε. Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας.

 

IV. Αυτοτελές Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων.

 

V. Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης.

 

2. Στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας υφίστανται επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες, υπαγόμενες απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι οι εξής:

 

Ι. Υπαγόμενες απευθείας στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

α. Γραφείο Προέδρου.

β. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, και

 

ΙΙ. Υπαγόμενες απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

 

α. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου.

β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

 

3. Με τις υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Δ του παρόντος, δύνανται:

 

α) Να μετονομάζονται, συγχωνεύονται, καταργούνται ή να υποδιαιρούνται περαιτέρω οι υπηρεσιακές μονάδες που αναφέρονται στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πλην των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, να μεταβάλλεται η διοικητική υπαγωγή τους, καθώς και να δημιουργούνται νέες τέτοιες μονάδες, και

β) Να ιδρύονται περιφερειακές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, διοικητικού επιπέδου Διεύθυνσης, Τμήματος ή Γραφείου.

 

4. Στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας λειτουργεί Νομική Υπηρεσία (ΝΥ/ΕΙΝ) η οποία αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελεχώνεται από δικηγόρους, που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής, ένας των οποίων, ορίζεται Προϊστάμενος. Ως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ορίζεται υποχρεωτικά Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω.

 

Άρθρο 3Β

 

1. Τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα που εκτελεί το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έχουν δημόσιο χαρακτήρα και διέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για τα δημόσια έργα στο σύνολό της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της μελέτης και της εκτέλεσης των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, καθώς και της συντήρησης των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Της Διεύθυνσης αυτής, καθώς και των τμημάτων της, που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3Δ, προΐστανται μηχανικοί του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με τους αναπληρωτές τους, που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα.

 

3. Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ως Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία νοείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και ως Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 

4. Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΤΣ/ΕΙΝ), που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και αποτελείται από:

 

α) έναν διπλωματούχο μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή Πτυχιούχο Μηχανικό κατηγορίας ΤΕ, βαθμού Α', που υπηρετεί στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας,

β) τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας),

γ) έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, βαθμού Α' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

δ) έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, βαθμού Α' του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ και

στ) έναν εκπρόσωπο εκ των εθνικής εμβέλειας πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις οργανώσεις αυτές.

 

Τα παραπάνω πρόσωπα ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το φορέα προέλευσής τους. Με την απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού με τον αναπληρωτή του, καθώς και υπάλληλος του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με τον αναπληρωτή του για την άσκηση των καθηκόντων της Γραμματείας. Τα θέματα εισηγείται ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, που μετέχει χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Για τη λειτουργία του εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές με τα συλλογικά όργανα διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)). Το Τεχνικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, όπως και για θέματα έγκρισης ανακεφαλαιωτικών πινάκων και στις περιπτώσεις που δεν ακολουθεί η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, για τα θέματα παρατάσεων προθεσμιών, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 

5. Οι παρεκκλίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 

6. Οι αιτήσεις θεραπείας του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούν σε έργα που εκτελεί το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, απευθύνονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μόνο αρμόδιο, χωρίς να απαιτείται κοινοποίησή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι αιτήσεις κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

 

Άρθρο 3Γ

 

1. Υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας αρμόδιες για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο άρθρο 3Β του παρόντος, είναι και:

 

α. Όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο των δράσεων, το αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν ιδίως ο προγραμματισμός έργων και ενεργειών, η εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου, η εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης και δημοσιότητας και η συνεργασία με τους αντίστοιχους εξωτερικούς ελέγχους.

β. Όσον αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης των αντίστοιχων έργων, το Τμήμα Διαγωνισμών, Υλικών και Υπηρεσιών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν, ιδίως, η διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων διαγωνισμών και ιδίως η σύνταξη και δημοσίευση διακηρύξεων και προκηρύξεων κάθε είδους διαγωνισμών, η έρευνα αγορών, η κατάρτιση των εισηγήσεων κατακύρωσης των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και η σύνταξη των αντίστοιχων συμβάσεων με προμηθευτές υλικών και αναδόχους παροχής υπηρεσιών.

 

2. Υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας αρμόδιες για την οικονομική διαχείριση δράσεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο άρθρο 3Β του παρόντος, είναι:

 

α. Όσον αφορά στις δράσεις που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο άρθρο 3Β του παρόντος, το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

β. Όσον αφορά σε κάθε άλλη δράση, το Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των παραπάνω Τμημάτων είναι, ιδίως, η διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου, ο δημοσιονομικός έλεγχος και η διενέργεια των πληρωμών, η καταχώριση των εισπράξεων και των πληρωμών στο τηρούμενο λογιστικό σύστημα, η διευκόλυνση των προβλεπόμενων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και μηχανισμούς, εθνικούς ή κοινοτικούς, η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των έργων και ενεργειών, η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισμού και του ισχύοντος κατά περίπτωση χρονοδιαγράμματος για την ταύτιση μεταξύ οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έργων και ενεργειών, η οριστικοποίηση των δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων και η έκδοση και υποβολή οικονομικών στοιχείων και απολογισμών.

 

3. Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας αρμόδια για τον εσωτερικό έλεγχο δράσεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο άρθρο 3Β του παρόντος, είναι το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, που υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν ιδίως η υλοποίηση προγράμματος επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου, η καταγραφή και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων – πορισμάτων του ελέγχου αυτού, ο έλεγχος εκτέλεσης των υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας προτάσεων για την ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και κάθε αρμόδιο εξωτερικό εποπτικό οργανισμό, αντίστοιχων εκθέσεων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και η διευκόλυνση της διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και μηχανισμούς, εθνικούς ή κοινοτικούς.

 

4. Μέχρι τη σύσταση των λοιπών Τμημάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τα ήδη λειτουργούντα Τμήματα.

 

Άρθρο 3Δ

 

1. Στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας συνιστώνται 953 οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 10 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία ως εξής:

 

α) Κατηγορία ΠΕ: θέσεις 98,

β) Κατηγορία ΤΕ: θέσεις 48,

γ) Κατηγορία ΔΕ: θέσεις 492, και

δ) Κατηγορία ΥΕ: θέσεις 315.

 

Οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού προσδιορίζονται, για τη μεταξύ τους κατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων.

 

2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδονται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και διάρθρωσης των υπηρεσιών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας,

β) καθορίζονται η σύνθεση του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και τα προσόντα πρόσληψής του ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα,

γ) προβλέπονται οι θέσεις ευθύνης, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα, προσόντα και διαδικασίες τοποθέτησης,

δ) θεσπίζεται ο κανονισμός κατάστασης του προσωπικού του,

ε) εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών του,

στ) εκδίδεται ο κανονισμός προμηθειών του και

ζ) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 

3. Δαπάνες που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για πληρωμές σε πρόσωπα απασχολούμενα στο εν λόγω Ίδρυμα και σε βάρος του προϋπολογισμού του και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζημιώσεις, επιδόματα εορτών και αδείας, επιδόματα τροφής και αποζημιώσεις καταγγελίας συμβάσεων εργασίας και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδοτήσεως, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα, εφόσον:

 

α) Το είδος της δαπάνης προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις που ισχύουν για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ή συνάδει προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει, ή η δαπάνη έγινε με βάση συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, οι οποίες αφορούν εργαζόμενους ή συνταξιούχους.

β) Η δαπάνη έχει εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα, δεν έχει ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι ο σκοπός, για τον οποίο διενεργήθηκε, έχει εκπληρωθεί. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 26 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.