Νόμος 3748/09 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Μετακινήσεις μαθητών ΑΜΕΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{6. Η μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διενεργείται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων που ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή είτε με μισθωμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση της μίσθωσης επιτρέπεται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές να αναθέτουν απευθείας τη μεταφορά των μαθητών αυτών σε ιδιώτες ή εταιρείες παροχής μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οδηγών και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σύναψη από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές σχετικών συμβάσεων για τη μεταφορά και συνοδεία των προαναφερόμενων μαθητών.}

 

3. Στο άρθρο 8 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως:

 

{7. Ο καθαρισμός των ΣΜΕΑΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση της οικείας Σχολικής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε ειδικά συνεργεία καθαρισμού, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.}

 

Οι υφιστάμενες παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8 έως 10.

 

4. Η σύσταση των θέσεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 3699/2008 διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.