Νόμος 3763/09

Ν3763/2009: Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ν3763/2009: Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 80/Α/2009), 27-05-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Δήλωση εισοδήματος ανηλίκων

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις στη φορολογία των εμπορικών και γεωργικών επιχειρήσεων

Άρθρο 3: Φορολογικό απόρρητο και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 4: Υποκαταστήματα αλλοδαπών προσωπικών εταιρειών

Άρθρο 5: Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 6: Ενιαίο τέλος ακινήτων

Άρθρο 7: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα φορολογικών ελέγχων και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 11

Άρθρο 14: Πρόστιμο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις περί κυρώσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Θέματα είσπραξης

 

Άρθρο 17: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ενσωμάτωση Οδηγιών

 

Άρθρο 21: Ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/69/ΕΚ

Άρθρο 22: Ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ Ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 25: Μείωση συντελεστών τέλους ταξινόμησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 27

Άρθρο 32

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 3229/2004

Άρθρο 35: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μισθών

Άρθρο 36

Άρθρο 38

Άρθρο 40: Σύσταση ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος

Άρθρο 41

Άρθρο 42: Σύσταση Διεύθυνσης Εφαρμογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 44: Τροποποιήσεις στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 45: Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

Άρθρο 46: Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-05-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.