Νόμος 3763/09 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Μείωση συντελεστών τέλους ταξινόμησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης των περιπτώσεων α', β' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 121, των περιπτώσεων α', β', γ', δ', ε' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 123 και της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του νόμου [Ν] 2960/2001, από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου έως και 07-08-2009, μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

 

2. Αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες που εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 και για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 2960/2001 διέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί μπορούν, μετά από αίτηση των εμπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους να υπαχθούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ταξινομηθεί μέχρι τη λήξη ισχύος της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου 1.

 

3. Στην παράγραφο 2 του 121 μετά την Οδηγία 1998/69/ΕΚ της περίπτωσης α' προστίθεται η φράση Φάση Β, η αναφερόμενη Οδηγία 1994/12 ΕΚ της περίπτωσης β' αντικαθίσταται από την Οδηγία 1998/69/ΕΚ Φάση Α και στις οδηγίες της περίπτωσης γ' προστίθεται και η Οδηγία 1994/12/ΕΚ.

 

4. Καταργείται το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών τα οποία έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή και το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση.

 

Η κατάργηση ισχύει για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, οι οποίες πραγματοποιούνται από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης του παρόντος νόμου στη Βουλή μέχρι 07-08-2009.

 

5. Καταργείται το τέλος αδείας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών που μεταβιβάζονται και έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή, το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 2873/2000, όπως ισχύει, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής.

 

Η κατάργηση ισχύει για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, οι οποίες εκδίδονται από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης του παρόντος νόμου στη Βουλή μέχρι 07-08-2009.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.