Νόμος 2873/00 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009).

 

1. Τα τέλη χαρτοσήμου, η επ' αυτών εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ ΤΣΑ που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

 

α) Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσεως αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης:

 

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 400

30 ευρώ

Β

401 - 800

15.000 δραχμές

Γ

801 - 1300

20.000 δραχμές

Δ

1301 - 1600

30.000 δραχμές

Ε

1601 - 1900

40.000 δραχμές

ΣΤ

1901 - 2500

50.000 δραχμές

Ζ

2501 και άνω

70.000 δραχμές

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

β) Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσεως αυτοκίνητα:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε kg

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 3.500

10.000 δραχμές

Β

3.501 - 10.000

15.000 δραχμές

Γ

10.001 - 20.000

25.000 δραχμές

Δ

20.001 - 30.000

40.000 δραχμές

Ε

30.001 - 40.000

50.000 δραχμές

ΣΤ

40.001 και άνω

60.000 δραχμές

 

γ) Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσεως αυτοκίνητα:

 

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 33

25.000 δραχμές

Β

34 - 50

35.000 δραχμές

Γ

51 και άνω

45.000 δραχμές

 

δ) Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 65.000 δραχμές.

 

ε) Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε kg

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 3.500

25.000 δραχμές

Β

3.501 - 10.000

55.000 δραχμές

Γ

10.001 - 20.000

80.000 δραχμές

Δ

20.001 - 30.000

120.000 δραχμές

Ε

30.001 - 40.000

155.000 δραχμές

ΣΤ

40.001 και άνω

190.000 δραχμές

 

στ) Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας

 

Κατηγορία

Θέσεις όρθιων

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 50

120.000 δραχμές

Β

51 και άνω

180.000 δραχμές

 

2. Από 01-01-2002 τα ποσά των 10,000, 15.000, 20.000, 25,000, 30.000, 35,000, 40.000, 45.000, 50.000, 55,000, 60.000, 85.000, 70.000, 80.000, 120,000, 155.000, 180.000 και 190.000 δραχμών, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 145, 160, 175, 190, 205, 235, 350, 455, 530 και 560 ΕΥΡΩ.

 

3. Όταν μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο από τις προηγούμενες παραγράφους τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

 

4. Από το τέλος που επιβάλλεται με τις προηγούμενες παραγράφους απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.

 

5. Το τέλος που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

 

6. Για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κυβικά εκατοστά επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 δραχμές. Από 01-01-2002 το ποσό αυτό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ.

 

Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου μοτοποδηλάτου το προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

 

Το τέλος δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος της παραγράφου αυτής, καταργείται.

 

Το τέλος που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

 

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.