Νόμος 2873/00 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τέλη κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μειώνονται για το έτος 2001 κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

 

2. Τα Τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, των επιβατικών δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, των τύπου jeep αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και των επιβατικών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκουμένων ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτων), καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί ένδειξη καταβολής. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 69/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967), όπως ισχύει.

 

Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Ειδικά για το οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, καθώς και για αυτά που προέρχονται από μετατροπή, από κατηγορία οχημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται ειδικό σήμα σε κατηγορία για την οποία προβλέπεται, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Επί συνιδιοκτησίας, για να χορηγηθεί το ειδικό σήμα, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των τελών κυκλοφορίας του οχήματος.

 

Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα Τέλη κυκλοφορίας έναντι ποσού χιλίων (1.000) δραχμών που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.

 

Δεν χορηγείται ειδικό σήμα εάν από τις πινακίδες κυκλοφορίας προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα Τέλη κυκλοφορίας.

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος ή παράλειψης προμήθειας ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία πρόστιμο ίσο με τα Τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημα και πάντως όχι κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Όταν το όχημα απαλλάσσεται από τα Τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που προβλέπονται για το μη απαλλασσόμενο αντίστοιχα όχημα. Επίσης πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, καθώς και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος. Εάν για το όχημα προβλέπονται Τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.

 

Η ακινησία των ανωτέρω οχημάτων δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα χορηγείται χωρίς πρόστιμο.

 

Για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση, δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας ή καταβλήθηκαν μειωμένα Τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο βεβαιώνονται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2523/1997 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του ανωτέρω ειδικού σήματος, τα πρόσωπα τα οποία το διαθέτουν, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία προμήθειας του ειδικού σήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας, για τα οποία δεν προβλέπεται χορήγηση ειδικού σήματος, εισπράττονται με παράβολο του Δημοσίου.

 

4. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.