Νόμος 3769/09 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται με απόφαση του να προκηρύσσει δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες πιστώσεις, που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την απόσυρση αυτών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001). Φορέας χρηματοδότησης των δράσεων ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

2. Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, το είδος των συσκευών στις οποίες αναφέρεται, το ποσοστό χρηματοδότησης αυτών, οι ωφελούμενοι από τη δράση, η διάρκεια και οι διαδικασίες εφαρμογής της δράσης, ο φορέας και η διαδικασία πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης των συσκευών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο φορέας καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων της δράσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

 

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης δύνανται να ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 ως φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης, των συσκευών ή / και της καταβολής της χρηματοδότησης, φορείς πιστοποιημένοι με βάση τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001). Στην περίπτωση αυτή, στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, προβλέπεται και ο φορέας Ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης από τους εν λόγω φορείς.

 

4. Στην περίπτωση ορισμού φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθορίζονται με κοινή υπουργική από φάση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης η διαδικασία, οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προς τους φορείς αυτούς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται η καταβολή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προς τους ανωτέρω φορείς ποσοστού του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, για την κάλυψη των εξόδων τους, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν και δεν δύναται να ξεπερνά το 2% του προϋπολογισμού των δράσεων.

 

5. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τυχόν εκδοθείσες πριν την ψήφιση του παρόντος νόμου προκηρύξεις του Υπουργού Ανάπτυξης με το ορισθέν στην παράγραφο 1 περιεχόμενο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.