Νόμος 3769/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αναλογιστικοί παράγοντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρήση του παράγοντα του φύλου, ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών, σε όλα τα συμβόλαια παροχής ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται από την 01-07-2009 και εξής, δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε διαφορές μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 162 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

2. Αναλογιστικές διαφορές μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων με χρήση του φύλου ως καθοριστικού παράγοντα στην αξιολόγηση του κινδύνου επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση από τη ρύθμιση της παραγράφου 1, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως και την 20-12-2012 και μόνο στις ασφαλίσεις των κλάδων ζωής, ατυχημάτων, ασθενείας και αστικής ευθύνης από οχήματα, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί τη βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών στατιστικών δεδομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 162 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

3. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης υποβάλλει το αργότερο έως την 30-10-2012 έκθεση προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη διατήρηση της ισχύος ή την τροποποίηση της προηγούμενης παραγράφου, κατόπιν γνώμης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, και τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τους σκοπούς του άρθρου 13.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 162 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

5. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα εγκυμοσύνης και μητρότητας δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών μετά την 21-12-2009.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.