Νόμος 4099/12 - Άρθρο 162

Άρθρο 162: Τροποποίηση του νόμου 3769/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ)

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η χρήση του παράγοντα του φύλου, ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών, σε όλα τα συμβόλαια παροχής ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται από την 01-07-2009 και εξής, δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε διαφορές μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 3769/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αναλογιστικές διαφορές μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων με χρήση του φύλου ως καθοριστικού παράγοντα στην αξιολόγηση του κινδύνου επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση από τη ρύθμιση της παραγράφου 1, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως και την 20-12-2012 και μόνο στις ασφαλίσεις των κλάδων ζωής, ατυχημάτων, ασθενείας και αστικής ευθύνης από οχήματα, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί τη βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών στατιστικών δεδομένων.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 3769/2009 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 3769/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, και τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τους σκοπούς του άρθρου 13.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3769/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συμβόλαια ασφάλισης ζωής, ατυχημάτων, ασθενειών και αστικής ευθύνης από οχήματα, που έχουν συναφθεί και θα συναφθούν έως την 21-12-2012 και για τα οποία διατηρήθηκε η χρήση του παράγοντα του φύλου, ως αναλογιστικού συντελεστή, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 6.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.