Νόμος 3772/09 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτελείται από πέντε μέλη και συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, από:

 

α) α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ' αυτών το Συμβούλιο συγκροτείται από το νόμιμο αναπληρωτή του στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα,

 

β) έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναπληρούμενο από Προϊστάμενο άλλης Διευθύνσεως της ίδιας Κεντρικής Υπηρεσίας,

 

γ) έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης και

 

δ) δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης, με τους αναπληρωτές τους. Όταν εξετάζονται θέματα του κλάδου υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εξωτερικής Φρούρησης, ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο εκπρόσωποι των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 40 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση που εκδίδεται κατά το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Κατά την πρώτη συγκρότηση του παρόντος Συμβουλίου, ορίζονται ως αιρετοί εκπρόσωποι οι αναδειχθέντες κατά την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μεν τακτικών μόνιμων υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης στις 29-11-2008, των δε υπαλλήλων του κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εξωτερικής Φρούρησης στις 13-12-2008. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2010.

 

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ίδιου Υπουργείου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται εντός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, οπότε λήγει και η θητεία των μελών του υφιστάμενου Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης.

 

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.