Νόμος 3833/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα (1.884) €, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 81, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε εννιακόσια σαράντα δύο (942) €, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα € και ενενήντα έξι λεπτά (1,96) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.}

 

4. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ λεπτά (0,98 €) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.}

 

5. Το άρθρο 89 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 89 :Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

 

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ (78) € ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής 606/2009 (EEL 193/24-07-2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) € ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.