Νόμος 3833/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις α' μέχρι και ι)β', καθώς και οι περιπτώσεις κ)α' και κ)στ' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

Είδος

Κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας

Ποσό φόρου (€)

Μονάδα επιβολής

Βενζίνη με μόλυβδο

27101151 και 27101159

621

1000 λίτρα

Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

27101141 και

610

1000 λίτρα

-με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96.5

ΕΧ27101145

 

 

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96.5

ΕΧ2710 1145 και 27101149

 

 

Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της συνδυασμένης ονοματολογίας 2710 11 51 και 2711 1159

27101141, 27101145, 27101149

610

1000 λίτρα

Βενζίνη αεροπλάνων

27101131

637

1000 λίτρα

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

27101170

637

1000 λίτρα

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

27101941, 27101945, 271019 49

382

1000 λίτρα

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

27101941, 27101945, 27101949

382

1000 λίτρα

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που        και χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις

2710 19 41, 2710 19 45, 27101949

382

1000 λίτρα

Πετρέλαιο εξωτερικής

καύσης FUEL OIL Μαζούτ (FUEL OIL-Μαζούτ)

27101961, 27101963, 27101965, 27101969

19

1000 χιλιόγραμμα

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 21 και, 271019 25

410

1000 λίτρα

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης        

2710 19 21 και 27101925

410

1000 λίτρα

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις

2710 19 21 και 27101925

410

1000 λίτρα

Ηλεκτρική ενέργεια για επιχειρηματική χρήση

2716

 

2.5 MWh

Ηλεκτρική ενέργεια για μη επιχειρηματική χρήση

2716

 

5 MWh

Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων,όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης

3824 90 99

382

1000 λίτρα

 

2. Η περίπτωση δ' του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 καταργείται.

 

3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:

 

{8. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης κ)α' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 ως επιχειρηματική χρήση νοείται η χρήση από μία επιχείρηση ικανή να λειτουργήσει αυτόνομα από οργανωτική άποψη, η οποία διενεργεί ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όποιος και να είναι ο σκοπός ή τα αποτελέσματα αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους.}

 

4.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται περίπτωση Γ ως ακολούθως:

 

{ι) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ενεργείται με παραστατικό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια αρχή και από την ημερομηνία αποδοχής του αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου. Το παραστατικό αυτό καταρτίζεται με ευθύνη του υπόχρεου και το περιεχόμενο του ελέγχεται και επαληθεύεται κατά τα οριζόμενα σε ειδικές προς τούτο διατάξεις.}

 

6. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ενώ η ήδη υπάρχουσα παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8.

 

{7. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στην ηλεκτρική ενέργεια βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, βάσει των εκδιδόμενων από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα φορολογικών στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.

 

Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο φόρος προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια ο φόρος προστιθέμενης αξίας υπολογίζεται με τον οικείο φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.