Νόμος 3842/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος που προβλέπονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις όλων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που προβλέπονται στο άρθρο 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση:

 

α) τις απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

 

β) τις απαλλαγές που προβλέπονται για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και τους αλλοδαπούς οργανισμούς, από διεθνή σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί με νόμο,

 

γ) τις απαλλαγές που προβλέπονται από διμερείς συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο,

 

δ) τις απαλλαγές που προβλέπονται από αναπτυξιακούς νόμους για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή το μετασχηματισμό επιχειρήσεων,

 

ε) τις απαλλαγές που ορίζονται:

 

α)α) με το άρθρο 103 του νόμου για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,

 

β)β) με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,

 

γ)γ) με τα άρθρα 20 και 31 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) για τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,

 

δ)δ) με το άρθρο 7 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) για τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών,

 

ε)ε) με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) για τις εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών,

 

στ)στ) με το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003),

 

ζ)ζ) με το άρθρο 5 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

η)η) με το άρθρο 28 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) για το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας,

 

θ)θ) με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,

 

ι)ι) με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) για τις εταιρείες διανομής φυσικού αερίου και τις εταιρείες παροχής αερίου,

 

κ)κ) με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 191/Α/1985) για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996),

 

λ)λ) με το άρθρο 9 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 211/Α/1995) για τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών,

 

μ)μ) με το άρθρο 73 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με το νόμου [Ν] 3424/1927 (ΦΕΚ 298/Α/1927), και

 

ν)ν) με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961) για τεχνικές επιχειρήσεις.

 

ξ)ξ) με τα άρθρα 25 και 26 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) όπως ισχύουν.

 

Ειδικά για το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη δήλωση του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η κατάργηση καταλαμβάνει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και επόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 21 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και τηλεθέρμανσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, καθώς και τα νοσοκομεία, βρεφοκομεία, κέντρα παιδικής μέριμνας και γηροκομεία που συνιστώνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τα εισοδήματα τους από κινητές αξίες. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις εκτός από αυτά που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικά για το Ελληνικό Δημόσιο, η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα που προέρχονται από κινητές αξίες, επί των οποίων δεν ενεργείται ούτε παρακράτηση φόρου.}

 

3. Οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Πάτμου, η Ιερά Μονή Σινά, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και οι Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Για εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, καθώς και φορείς ξένων θρησκευμάτων ή δογμάτων.}

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-2010 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.