Νόμος 3843/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ΕΑΧΑ ΑΕ μετονομάζεται σε Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ΕΑΧΑ ΑΕ.

 

2. Στο σκοπό της εταιρείας πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 2 της αριθμού [Α] 45810/24-09-1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού (ΦΕΚ 909/Β/1997), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται επίσης η υλοποίηση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, η εκτέλεση έργων ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο και μορφολογικών επεμβάσεων στις όψεις των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των καθαιρέσεων των διαφημιστικών πινακίδων, η εκτέλεση προγραμμάτων και έργων ανάπλασης για τη δημιουργία αρχαιολογικών δικτύων και πάρκων και η υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα. Η υλοποίηση των έργων ανάπλασης γίνεται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Η εταιρεία μπορεί επίσης να παρέχει τεχνογνωσία και να λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος, σε φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εκπονεί, επιβλέπει και παρακολουθεί μελέτες, να αναθέτει την εκτέλεση έργων και να αναλαμβάνει τη διαχείριση, τεχνική επίβλεψη και διοίκηση των έργων αυτών. Η εταιρεία μπορεί για την υλοποίηση των σκοπών της να μετέχει στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού όπου αναφέρεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ΕΑΧΑ ΑΕ, νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ΕΑΧΑ ΑΕ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.