Νόμος 3843/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πραγματοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που αναφέρεται στο άρθρο 1 του Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής (ΕΣΟΑΠ) του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 233/Δ/2002), καθορίζονται ζώνες ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, ως εξής:

 

α. Ζώνη Ανάπλασης Ι (Οικολογικού Πάρκου):

Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από την ζώνη Α1 του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις οικολογικού πάρκου, ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, ήπιων εγκαταστάσεων άσκησης και αναψυχής, χώρων συνάθροισης κοινού (θερινού κινηματογράφου), παρατηρητηρίων και κέντρων περιβαλλοντικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, χώρων εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων, χώρων θεματικής παιδικής χαράς, γραφείων διοίκησης και ιατρείων, χώρων υποδοχής φωτοβολταϊκών, εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών, καθώς και χώρων στάθμευσης.
Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,017.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 6,3%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: το οριζόμενο από το άρθρο 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

Σε περίπτωση κατ' εξαίρεση υπέρβασης του μέγιστου ύψους, η υπέρβαση αυτή θα εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

β. Ζώνη Ανάπλασης ΙΙ (Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ναυταθλητικής Μαρίνας):

Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από τις ζώνες Α2 και Β1 του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις, χρήσεις εθνικού ναυταθλητικού κέντρου και εγκαταστάσεων ναυταθλητικών ομίλων, αλιέων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής, εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού και τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών, χώρων εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων,γραφείων αθλητικών οργανώσεων, καταστημάτων, διοίκησης και ιατρείων, θεματικού πάρκου και αμφιθεάτρου πολλαπλών χρήσεων, φυλακίων, δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών, καθώς και χώρων στάθμευσης.
Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,072.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 7,2%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: το οριζόμενο από το άρθρο 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

Κατ' εξαίρεση για μέγιστη συνολική επιφάνεια ίση με το 2,5% της ανώτατης επιτρεπόμενης δόμησης, ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζονται τα 12,5 m.

 

γ. Ζώνη Ανάπλασης III (Πολιτισμού και Συνεδρίων):

Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από τις ζώνες Β2 και Γ1 του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις συνεδριακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας με υποστηρικτικές χρήσεις εκθεσιακών χώρων, καταστημάτων, γραφείων υπηρεσιών και χώρων εστίασης, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χρήσεις λιμένα αλιέων, χώροι πληροφόρησης κοινού, εκθέσεων, καταστημάτων καθώς και χώρων στάθμευσης.
Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,118.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 6,2%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: το οριζόμενο από το άρθρο 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

δ. Ζώνη Ανάπλασης IV (Μουσείου Αεροπορίας):

Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από τη ζώνη Γ2 του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος. Στην περιοχή αυτή ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και στο άρθρο 22 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005), όπως ισχύει.

 

ε. Ζώνη Ανάπλασης V (Δημοσίων έργων και υποδομών):

Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από τη ζώνη Ε του άρθρου 9 του νόμου 3342/2005 και η οποία χαρακτηρίζεται ως ειδική ζώνη υποδοχής δημόσιων υποδομών.

 

Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις θεματικού πάρκου, υπαίθριων χώρων αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, αναψυκτηρίων, δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών, χώρων στάθμευσης, καθώς και χώρων υγιεινής.

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης: 300 m2.

Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 350 m2.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 m.

 

στ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης στο σύνολο της περιοχής ανάπλασης ανέρχεται σε 0,074 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε 8,8%.

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) καταργείται και οι παράγραφοι 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8, 9 και 10.

 

ζ. Στον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, τον πυθμένα και τον αιγιαλό και την παραλία των Ζωνών Ανάπλασης I, II και III, επιτρέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων προσχώσεων, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του προγράμματος ανάπλασης. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, προβλητών και εξεδρών, η πόντιση τεχνητών υφάλων και η κατάλληλη μετατροπή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κατασκευών προστασίας για την υποδοχή των χρήσεων του προγράμματος ανάπλασης. Επί των προβλητών και εξεδρών επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων στο πλαίσιο των γενικών χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης της κάθε ζώνης και μέγιστου ύφους που θα εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως:

 

οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά ζώνη ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επιμέρους χρήσεων,
οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά ζώνη ανάπλασης,
οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων,
οι περιβαλλοντικοί όροι του προγράμματος ανάπλασης, ύστερα από μελέτη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, η οποία καταρτίζεται και δημοσιοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις,
η γενική ή / και ειδική διάταξη των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων ανά ζώνη ανάπλασης,
οι απαιτούμενοι υπόγειοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του προγράμματος στην περιοχή ανάπλασης,
τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα υποδομής και δίκτυα κοινής ωφέλειας,
κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός.

 

Για τον καθορισμό των έργων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην περίπτωση ζ', το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται ύστερα από πρόταση, πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω Υπουργών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το διάταγμα καθορίζονται επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έγκρισης των ως άνω έργων κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, και των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

3. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τα όρια των ζωνών ανάπλασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 και να καθορίζονται ειδικότεροι τομείς ή τμήματα ανάπλασης εντός αυτών χωρίς αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και της μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης ανά ζώνη.

 

4. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα επιμέρους έργα και δραστηριότητες του προγράμματος ανάπλασης, χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

5. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην περιοχή ανάπλασης χορηγούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), όπως ισχύει.

 

6. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3785/2009 (ΦΕΚ 138/Α/2009) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.