Νόμος 3843/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι εξόφλησαν την εισφορά που προβλέπεται στα άρθρα 40 και 41 του νόμου 3775/2009, θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων, στα οποία υφίστανται χώροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι ιδιοκτήτες αυτοί μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου συμψηφιζομένου του ποσού της εισφοράς που καταβλήθηκε με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 6. Τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται. Για τα ακίνητα της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 έως 10 του άρθρου 6.

 

2. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι μέχρι την 29-10-2009 είτε υπέβαλαν αίτηση είτε υπέβαλαν αίτηση και κατέβαλαν μέρος της εισφοράς μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, το δε παράβολο που έχουν ήδη καταθέσει υποκαθιστά το προβλεπόμενο στον παρόντα νόμο παράβολο και τα καταβληθέντα ποσά της εισφοράς συμψηφίζονται με το ειδικό πρόστιμο. Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν νέα αίτηση το παράβολο που κατατέθηκε και τα καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του νόμου 3775/2009 καταργούνται.

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 41 του νόμου 3775/2009 καταργούνται.

 

5. Οι περιπτώσεις β' και η' της παραγράφου 1Β του άρθρου 7 του νόμου 1577/1985, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 3775/2009 και αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, κατισχύουν της παραγράφου 25 του άρθρου 3 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003) και της παραγράφου 25 του άρθρου 3 του από 17-02-1998 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 125/Δ/1998), με εξαίρεση τα κτίρια που προορίζονται για κατοικία.

 

6. Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 40 και 41 του νόμου 3775/2009 μπορούν να εκδίδονται ή να αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους και αφορούν τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 40 και 41 του νόμου 3775/2009, για έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

7. Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού μπορούν να εκδίδονται ή να αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους και αφορούν τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που τροποποιούνται με το άρθρο αυτό για εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.