Προεδρικό διάταγμα 17/2/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για όλες τις περιοχές ορίζεται σε 20.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα γήπεδα τα οποία υφίστανται στις 07-07-1983, ημερομηνία δημοσίευσης του 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

α. βρίσκονται εντός των ορίων των ζωνών Α και Β που καθορίστηκαν με το από 05-12-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 707/Δ/1979) και είχαν κατά την 13-12-1979 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.

 

β. βρίσκονται στην υπόλοιπη περιοχή της καθοριζομένης με το παρόν διάταγμα ΖΟΕ και είχαν κατά την 07-07-1983 ημερομηνία δημοσίευσης του 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983) ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.

 

γ. προορίζονται για την ανέγερση:

 

i) κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων

ii) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) και παιδικών κατασκηνώσεων

iii) θερμοκηπίων και είχαν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των προηγουμένων περιπτώσεων α και β, ελάχιστο εμβαδόν 12.000 m2, 8.000 m2 και 2.000 m2 αντίστοιχα.

 

3. Τα γήπεδα που περιλαμβάνονται στις περιοχές του προηγουμένου άρθρου 1 και έχουν πρόσωπο επί διεθνών εθνικών και επαρχιακών οδών απαιτείται για να είναι οικοδομήσιμα και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 45 m και ελάχιστο βάθος 50 m.

 

4. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές πλην των περιοχών με στοιχεία Α, Β1, Β2 και Β3 επιτρέπεται η κατασκευή πρατηρίων (υγρών καυσίμων) βενζίνης σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στο βασικό και στο δευτερεύων εθνικό οδικό δίκτυο με τους εξής όρους δόμησης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%
Συντελεστής δόμησης: 0,05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτιρίων: 200 m2
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

5. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές πλην των περιοχών με στοιχείο Β1, Β3 και Η, επιτρέπεται η κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών και φρεάτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Στις περιοχές με στοιχείο Α και Β2, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστηλώματα.

 

6. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι απαραίτητες εγκαταστάσεις του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

7. α) Επίσης επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε όλες τις παραπάνω περιοχές, πλην των περιοχών με στοιχείο Β1, Β3 και Η πυλώνες των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

β) Όπου στις παραπάνω περιοχές διέρχεται γραμμή μεταφοράς 150KV και 400KV της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε ζώνη 25 m εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής και των πυλώνων απαγορεύεται κάθε δόμηση, υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με τους εγκρινόμενους κατά περίπτωση περιβαλλοντικούς όρους δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση.

 

8. Σε όλες τις περιοχές εκτός των περιοχών με στοιχεία Α, Β και Η ρεύματος και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, οι εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, καθώς και τα αναγκαία έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

9. Στην περιοχή Γ επιτρέπεται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, για τον καθορισμό χώρων νεκροταφείων, καθώς και η χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

10. Σε όλες τις περιοχές, πλην των περιοχών Α, Β1, Β2, Β3 και Η επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

11. Στις περιοχές που εκτείνονται σε απόσταση 50 m εκατέρωθεν του άξονα των ρεμάτων και έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 9173/1642/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 281/Δ/1993) επιτρέπονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας, καθώς και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης των ρεμάτων καθώς και δημόσια έργα κάθετα στον άξονα των ρεμάτων.

 

12. Στις βραχονησίδες απαγορεύεται κάθε δόμηση.

 

13. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο γήπεδο κτιρίων διαφορετικών χρήσεων, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση.

 

14. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και πάντως η μεταβολή αυτή δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που οι όροι δόμησης με τους οποίους έχει εκδοθεί η άδεια για την αρχική χρήση είναι ευμενέστεροι από τους προβλεπόμενους για τη νέα χρήση.

 

15. Οι ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνες δομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις μιας εκ των ζωνών αυτών και το κτίσμα κατασκευάζεται στη τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στην ζώνη αυτή. Στην περίπτωση που το τμήμα αυτό δεν έχει την προβλεπόμενη από τη ζώνη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της ζώνης αυτής περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί:

 

α. στην κατά κανόνα αρτιότητα, στην περίπτωση που η ιδιοκτησία στο σύνολό της είναι κατά κανόνα άρτια.

 

β. στην κατά παρέκκλιση αρτιότητα κατά χρήση και περιοχή, στην περίπτωση που το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο.

 

16. Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειώνονται συνέπεια απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν ελάχιστον εμβαδόν 4.000 m2 ελάχιστο πρόσωπο 45 m και ελάχιστο βάθος 50 m.

 

17. Για την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου, όπου επιτρέπεται, απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

18. α. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 15 m τουλάχιστον, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση.

 

- Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου προκειμένου για ανέγερση κτιρίου κατοικίας σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,5 m εφόσον, τηρουμένης της αποστάσεως των 15 m, δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση.

 

Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10 m.

 

β. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί βασικού εθνικού οδικού δικτύου, τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν 60 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 m από το όριο αυτής.

 

γ. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν 45 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής.

 

δ. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας με κατασκευασμένους παράπλευρους δρόμους (service road) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση αυτήν, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κύριας οδού και 20 m από τον άξονα του παράπλευρου δρόμου (service road).

 

ε. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου και παράπλευρους δρόμους (service roads) του εθνικού δικτύου, τα κτίρια τοποθετούνται τουλάχιστον 20 m από τον άξονα της οδού.

 

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ και ε το όριο της οδού, εφόσον τούτο δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση, λαμβάνεται σε απόσταση 5 m και 3 m αντίστοιχα για το εθνικό και λοιπό οδικό δίκτυο, από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου, ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος.

 

στ. Επίσης τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν:

 

Από το κτίριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή 15 m τουλάχιστον.
Από την όχθη ρέματος 10 m τουλάχιστον εκτός αν έχει οριστεί ευρύτερη ζώνη προστασίας.
Από το όριο δασικής έκτασης 10 m τουλάχιστον.
Από τη γραμμή του αιγιαλού 50 m τουλάχιστον εκτός των άλλως ορίζεται από ειδική διάταξη.

 

19. Το ύψος του κτιρίου μετράται από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 23 του παρόντος άρθρου, έδαφος.

 

20. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

21. Στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50 m και επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5 m.

 

Σε περίπτωση που οι κλίσεις του εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων υψηλότερων του 1,5 m ή επιπέδων πλάτους μικρότερου των 5 m απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

22. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 2,00 m στηθαίου και τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 m και καπνοδόχων, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση.

 

23. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

24. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών μέσα σε υψηλές αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού για αναψυχή ή εργασία. Οι εξώστες αυτού προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων.

 

25. Ο χώρος του υπογείου και ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων.

 

26. Για την περίφραξη των αρτίων γηπέδων σε μόνιμη κατασκευή επιβάλλεται η έκδοση άδειας.

 

27. Σε ζώνη πλάτους 200 m από το όριο εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από το εγκεκριμένο όριο οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων σαν επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού.

 

28. Για όλες τις εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των επί των οδών κινουμένων ή λόγω της λειτουργίας τους προκαλούν αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας Νομαρχίας, απαιτείται εξασφάλιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης με την οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 

29. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα προηγούμενα απαιτείται έκδοση απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

30. Ειδικές διατάξεις προστασίας όπως αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους αυστηρότερες των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν.

 

31. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε όλες τις παραπάνω περιοχές, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες.

 

32. Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) και του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

Για τις μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με στοιχείο Β, δεν επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός όταν αυτός συνεπάγεται και αύξηση του κτιριακού όγκου, η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή η ανέγερση νέων.

 

33. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

 

34. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των νομίμως υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την περιοχή, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης του κτιριακού τους όγκου εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της δυναμικότητας τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με στοιχείο Β, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

 

35. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας), καθώς και των εγκαταστάσεων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

36. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή:

 

α. Στις περιοχές με εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ).

 

β. Στις περιοχές μη ιδιαιτέρως οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ΕΜ), όπως προσδιορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 84/1984.

 

γ. Στους οικισμούς προ του 1923 Πλάκα, Θορικό, Καλύβια Ολύμπου, Φέριζα, Κουβαράς, Νέος Κουβαράς, Άγιος Κωνσταντίνος.

 

37. Κατά την πολεοδόμηση περιοχών με στοιχεία Δ και Ε τυχόν δασικά τμήματα θα εξαιρούνται από την ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.