Προεδρικό διάταγμα 17/2/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με στοιχείο Α

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Αναψυκτήρια και καθιστικά
Εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων
Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, WC)
Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις camping) χωρίς οικισμούς και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικισμούς.

 

Κατ' εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας.
Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών.

 

Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά από έγκριση των αρμόδιων δασικών αρχών μόνο στα μη δασικά τμήματα των περιοχών Α καθώς και στις δασικές εκτάσεις των περιοχών αυτών εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του νόμου 998/1979 και με τις προϋποθέσεις που αυτός ορίζει.

 

Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991), καθώς επίσης και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για τα αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων και τις αθλητικές εγκαταστάσεις:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3%.
Συντελεστής δόμησης: 0,02.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια αυτών: 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4 m.

 

β. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους (κτίσματα απαραίτητα για τη λειτουργία τους):

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4 m.

 

γ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσής του παρόντος διατάγματος.

 

δ. Επιτρέπεται επί του αυτού γηπέδου η ανέγερση αναψυκτηρίων, εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, των οποίων η συνολική δομήσιμη επιφάνεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα 200 m2.

 

3. Στα τμήματα των περιοχών με στοιχείο Α τα οποία δεν χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις από το δασικό κτηματολόγιο επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας με τους εξής όρους δόμησης:

 

Μέγιστη συνολική κάλυψη και επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων κτιρίου 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 7,50 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

Β. Περιοχές με στοιχείο Β1

 

Περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων.

 

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση.

 

Γ. Περιοχές με στοιχείο Β2

 

Περιοχές μέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων.

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία.
αγροτικές αποθήκες.
δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για τα κτίρια κατοικίας:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια του κτιρίου 100 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

β. Για τις αγροτικές αποθήκες:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου: 30 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 2,50 m.

 

γ. Για τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3%.
Συντελεστής δόμησης: 0,02.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου 200 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα 2 m.

 

3. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991), καθώς επίσης και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 

Δ. Περιοχές με στοιχείο Β3

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται διαμορφώσεις εδάφους και κατασκευές εξοπλισμού υπαίθριας αναψυχής και χώροι υγιεινής.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο Γ - Γεωργική Γη

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή.
κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις.
θερμοκήπια.
κατοικία.
κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους.

 

Κατ' εξαίρεση στην περιοχή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών.
εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας.
εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών.

 

Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991), καθώς επίσης και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Αγροτικές αποθήκες:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 30 m2.

 

Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων δύναται να ορίζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος:

 

συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια μέχρι 100 m2.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μέχρι 5 m.

 

β. Για τις κτηνοτροφικές ή σταυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 14%.
Συντελεστής δόμησης: 0,1.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 5 m.

 

Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου δύναται να ορίζεται μέγιστο ύψος 7,5 m κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

γ. Για θερμοκήπια:

 

Οι αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,5 m ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής.
Τα θερμοκήπια κατασκευάζονται μόνο σε γήπεδα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και μετά από βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

δ. Για κατοικία:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,50 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

ε. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικισμούς.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4 m.

 

στ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτούς που ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

3. Για τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες, εκτός των αγροτικών αποθηκών επιφανείας 30 m2 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ε τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχεία Δ (Περιοχή Παραθεριστικής Κατοικίας)

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
εστιατόρια - αναψυκτήρια
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία αποδυτήρια, ντους, WC)
εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, υπαίθρια καθιστικά, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για κατοικία:

 

Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), πλην της παραγράφου 4, όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις.

 

β. Για εστιατόρια - αναψυκτήρια:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 5,00 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

γ. Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3%.
Συντελεστής δόμησης: 0,02.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 200 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

δ. Για τις εγκαταστάσεις λουομένων:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 300 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 5 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

Ζ. Περιοχή με στοιχείο Ε.

 

Περιοχή δεύτερης κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
εστιατόρια - αναψυκτήρια
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, WC)
εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια).
ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού.

 

Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται οι εξής:

 

α. Για κατοικία:

 

Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.
Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην της παραγράφου 4 όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις.

 

β. Για εστιατόρια - αναψυκτήρια:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 5,00 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

γ. Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3%.
Συντελεστής δόμησης: 0,02.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 200 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

δ. Για τις εγκαταστάσεις λουομένων:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 300 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 5 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

ε. Για τα ξενοδοχεία οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.

 

Η. Περιοχή με στοιχεία Ζ.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης.
πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
αθλητικές εγκαταστάσεις.
εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώροι εξυπηρέτησής τους.
κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους.
κατοικία.

 

Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991), καθώς επίσης και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για εστιατόρια - αναψυκτήρια - καφενεία - ζαχαροπλαστεία - ταβέρνες - κέντρα διασκέδασης.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 5,00 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

β. Για πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρέπεται επιφάνεια ορόφων: 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

γ. Για τις εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώρων εξυπηρέτησής τους:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3%.
Συντελεστής δόμησης: 0,02.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 5 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

δ. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4 m.

 

ε. Για κατοικία:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: 200 m2.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

στ. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

Θ. Περιοχή με στοιχείο Η.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιγνίδια).
Εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού.
Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991), καθώς επίσης και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για εγκαταστάσεις λουομένων.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%.
Συντελεστής δόμησης: 0,05.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 300 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 5 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

β. Για εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού:

 

Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ι. Περιοχή με στοιχείο Ι1 (βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων).

 

1. Είναι περιοχή βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από τον πίνακα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984).

 

2. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

Κ. Περιοχές με στοιχείο Ι2 (βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού).

 

1. Είναι η περιοχή βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από τον πίνακα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984).

 

2. Επιτρέπονται εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

Λ. Περιοχή τουριστικών εγκαταστάσεων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Είναι έκταση ιδιοκτησίας Δημοσίου ή Δημόσιων Φορέων στις Αλυκές Ανάβυσσου.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Ξενοδοχεία.
Συνεδριακά κέντρα.
Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Καζίνο.
Εγκαταστάσεις golf.
Εγκαταστάσεις Θεματικού Πάρκου, που μπορεί να είναι μόνιμες ή και προσωρινές και λειτουργούν ως χώροι αναψυχής και ανάδειξης θεματικών ενοτήτων πολιτιστικού, ιστορικού ή συναφούς χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Λ1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002(ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

2. Για τις εγκαταστάσεις golf ορίζονται:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 2%.
Συντελεστής δόμησης: 0,02.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10,50 m με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας του κτιρίου ύψους μεγαλύτερου των 7,50 m δεν θα υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου και 1100 m2.
Η απόσταση των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 20 m.

 

3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης του ξενοδοχείου συνεδριακού κέντρου, αθλητικών εγκαταστάσεων και καζίνο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 91/Δ/1988).

 

Για το Θεματικό Πάρκο ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,08.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, ορίζεται η ειδικότερη περιοχή εντός της περιοχής των τουριστικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην οποία αναπτύσσονται οι εγκαταστάσεις του Θεματικού Πάρκου, εγκρίνεται το σχέδιο γενικής διάταξης και οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις κατασκευές του Θεματικού Πάρκου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Λ3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002(ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του καζίνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2206/1994.

 

Μ. Περιοχή απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών με ειδικές ανάγκες.

 

1. Στην έκταση που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στο Σωματείο Γονέων Προβληματικών Παιδιών Ναυτικών, εξαιρουμένων τυχόν δασικών τμημάτων, επιτρέπεται η ανέγερση απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών με ειδικές ανάγκες.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10%.
Συντελεστής δόμησης: 0,2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 7,50 m.

 

Ν. Περιοχή Τουρισμού και αναψυχής Λαγονησίου.

 

Οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με το νόμο 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Δ/1993).

 

Ξ. Πάρκο θαλάσσιας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Καθορίζεται χώρος για την εγκατάσταση του πάρκου θαλάσσιας Έρευνας και Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην περιοχή της Ανάβυσσου. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες στο χώρο κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Τυχόν απαιτούμενη κτιριακή επέκταση μπορεί να γίνει με την διαδικασία του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983.

 

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων παράκτιων εγκαταστάσεων του πάρκου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.