Νόμος 3105/03 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τουριστική προβολή - Διαφήμιση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους, από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μετά από σχετική πρόσκληση δια του τύπου για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, ως και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

 

α) Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις συνεργασίες.

 

β) Τη συγχρηματοδότηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με την απλή οικονομική συμμετοχή τούτου στη σχετική δαπάνη υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων, που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να αναφέρονται όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν ως επί μέρους χορηγοί από κοινού με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες. Στις ως άνω συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνεται και ο όρος ότι στις επιτροπές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που θα διεξάγουν τους σχετικούς διαγωνισμούς, όπου κατά νόμο αυτοί απαιτούνται, για την ανάθεση σε ανάδοχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα μετέχουν ως μέλη και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στη σχετική δαπάνη προσώπων και η επιλογή των αναδόχων και η ανάθεση σε αυτούς από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των εν λόγω επιτροπών.

 

2. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 εφαρμόζονται και για τα ειδικά σήματα λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993, των οποίων η ισχύς έληξε μετά τη δημοσίευση του νόμου 2741/1999 και δεν ανανεώθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι κάτοχοι ειδικών σημάτων υποχρεούνται για τη διατήρηση της ισχύος τους να υποβάλλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Τουρισμού ανά πενταετία τα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όσοι δε από αυτούς υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2919/2001 θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που ορίζονται σ' αυτές. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξεως της πενταετίας από την έκδοση των εν λόγω ειδικών σημάτων, σε περίπτωση δε που αυτή έχει ήδη λήξει, το αργότερο μέχρι 30-09-2003.

 

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2919/2001, οι κάτοχοι των ειδικών σημάτων λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων των ανωτέρω διατάξεων υποχρεούνται να υποβάλουν τα προβλεπόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατήρηση ισχύος των ανωτέρω ειδικών σημάτων, μέχρι 30-09-2003.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 101/2002 (ΦΕΚ 87/Α/2002) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

4. Όπου στα παραρτήματα Α, Β και Γ του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) αναφέρεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ως αρμόδιος για την έκδοση αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων σχετικών με την κατάταξη των ξενοδοχειακών καταλυμάτων με το σύστημα των αστέρων, αντικαθίσταται από την αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας. Τα προβλεπόμενα στα ίδια παραρτήματα παράβολα υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ανατρέχει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος 43/2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 32 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

5. Το ειδικό επίδομα του άρθρου 15 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) συνεχίζει, από τότε που διεκόπη, να καταβάλλεται από τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και στους υπαλλήλους του που έχουν αποσπασθεί στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού.

 

6. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης ως περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει, καθορίζονται οι περιοχές που απεικονίζονται στους χάρτες κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύουν την παρούσα διάταξη, υπογράφονται από την Προϊσταμένη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ανωτέρω χάρτες ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση των χαρτών των χρήσεων γης (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) που εξειδικεύουν το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και εγκρίνονται κατά τις πολεοδομικές διατάξεις.

 

Με τα ανωτέρω σχέδια χρήσεων γης μπορούν να τροποποιούνται τα όρια και οι επιτρεπόμενες χρήσεις των περιοχών των χαρτών που δημοσιεύονται με την παρούσα διάταξη.

 

Μέχρι τη δημοσίευση των χαρτών των χρήσεων γης που εξειδικεύουν το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών, θεωρούνται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος και οι περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984).

 

n.3105.03.2

n.3105.03.3

n.3105.03.4

n.3105.03.5

n.3105.03.6

n.3105.03.7

n.3105.03.8

n.3105.03.9

}

 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 2965/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στην περιοχή (Α) στις ζώνες χονδρεμπορίου και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων χαμηλής όχλησης με τις προϋποθέσεις που γίνονται στην περιοχή (ΓΚ).}

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 5 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001), μετά τις λέξεις Στην περιοχή Γενικής Κατοικίας τίθενται οι λέξεις ή Πολεοδομικού Κέντρου και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 διαγράφονται οι λέξεις του προεδρικού διατάγματος 05-12-1979.

 

δ) Στο άρθρο 2 του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987) προστίθεται παράγραφος Γ ως εξής:

 

{Γ. Σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος γήπεδα, τμήματα των οποίων εμπίπτουν εντός των ορίων των κατά την παράγραφο Α' του παρόντος ζωνών ισχύουν τα εξής:

 

α. εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα γηπέδου ίσο ή μεγαλύτερο του 50% της επιφάνειάς του θεωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το γήπεδο στο σύνολο της επιφάνειάς του,

 

β. εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα του γηπέδου μικρότερο του 50% της επιφάνειάς του, θεωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το τμήμα αυτό ή τμήμα του γηπέδου ίσο προς άρτιο γήπεδο κατά τους κανόνες αρτιότητας της περιοχής.

 

Τα κτίρια τοποθετούνται κατά κανόνα στο τμήμα που εμπίπτει στη ζώνη. Κατ' εξαίρεση κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Βιομηχανίας και έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας είναι δυνατόν στις περιπτώσεις αδυναμίας τοποθέτησης των κτιρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία λειτουργικής χρήσης των κτιρίων να επιτρέπεται η τοποθέτησή τους και εκτός του γηπέδου που εμπίπτει στη ζώνη.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.}

 

7. Στην περίπτωση Γ' Όροι Δόμησης του άρθρου 8 Τουριστικές Εγκαταστάσεις, του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Δ/1988), προστίθεται η παράγραφος Θ ως εξής:

 

{θ. Οι συντελεστές δόμησης που ορίζονται στις παραγράφους α', β', γ', της περίπτωσης Γ' του παρόντος άρθρου (0.20, 0.15 και 0.10 αντιστοίχως για τα γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρέμματα, από 50 έως 100 στρέμματα και για τα γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμμάτων), τροποποιούνται ως εξής:

 

Προκειμένου περί ξενοδοχείων 5 αστέρων (πολυτελείας) και 4 αστέρων (Α' τάξεως) και μετά από έγκριση της καταλληλότητας του γηπέδου, από την αρμόδια Διεύθυνση Τουρισμού ή τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.20 για όλη την έκταση του γηπέδου.}

 

8. Στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Φαληρικού Όρμου, πέραν των οριζομένων στο από 22-03-2002 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 233/Δ/2002), επιτρέπεται:

 

α) Η ανέγερση σύγχρονου Ενυδρείου με τις απαραίτητες συνοδευτικές λειτουργίες και δραστηριότητες μέγιστου συνολικού εμβαδού 17.000 m2, στη θέση η οποία σημειώνεται σε διάγραμμα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.3105.03.10

 

β) Η ανέγερση μέχρι και πέντε (5) μικρών εστιατορίων - αναψυκτηρίων μέγιστου εμβαδού 300 m2 έκαστο, με ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 m, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του θαλάσσιου μετώπου και των αθλοπαιδιών.

 

Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται να δημιουργηθούν υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων των δύο προηγούμενων εδαφίων και οι προμελέτες όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων εγκρίνονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 

9. Στη συνολική έκταση 305.000 m2 περίπου, ιδιοκτησίας κατά 110.000 m2, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και κατά 195.000 m2 της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, στην περιοχή Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, όπου έχει ανεγερθεί η ξενοδοχειακή και τουριστική μονάδα Αστήρ Βουλιαγμένης, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης καθορίζεται σε 0,20.

 

10. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985, όπως η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση προσθήκης κατ' επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ' τάξης, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με νόμιμη οικοδομική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει το ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.}

 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 6)δ, 7 και 8 μπορούν να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των διαταγμάτων των παραγράφων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.