Νόμος 3845/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αύξηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία.

 

Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 11%.}

 

2. α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 67% με ελάχιστο ποσό είσπραξης τα 80,40 € ανά 1.000 τσιγάρα.}

 

β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 10% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροισμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και του φόρου προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλονται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιμή λιανικής πώλησης του και

 

β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι 58,43% και προκύπτει από το κλάσμα που έχει ως αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούμενη τιμή, μείον τον πάγιο φόρο και παρονομαστή την πλέον ζητούμενη τιμή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,43% υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων. Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α' και β' δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75% του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών.}

 

γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης τους.

 

β) Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, σε ποσοστό 69% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης τους.}

 

3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 2.450 €, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 1.225 €, ανά 100 Lt άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 2,60 € ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και 100 Lt μπύρας.}

 

δ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 1,30 € ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και 100 Lt μπύρας.}

 

4. Το άρθρο 89 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 89: Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

 

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε 102 € ανά 100 Lt τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β' του παραρτήματος III του κανονισμού (Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Επιτροπής 606/2009 (EEL 193/2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 51 € ανά 100 Lt τελικού προϊόντος.}

 

5. Οι περιπτώσεις α' μέχρι και ι)β', καθώς και η περίπτωση κ)στ' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{

Είδος Επιβολής

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ)

Ποσό φόρου μονάδα σε €

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη με μόλυβδο

27101151 και

27101159

681

1.000 Lt

β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

- με αριθμό οκτανίων μέχρι 96,5

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

 

27101141 και ΕΧ27101145

ΕΧ27101145 και 27101149

670

1.000 Lt

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 27101151 και 27111159

27101141,

27101145 και

27101149

670

1.000 Lt

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

27101131

697

1.000 Lt

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης

27101170

697

1.000 Lt

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

27101941,

27101945 και

27101949

412

1.000 Lt

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

27101941,

27101945 και

27101949

412

1.000 Lt

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) ζ)

27101941,

27101945 και

27101949

412

1.000 Lt

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)

27101961,

27101963,

27101965 και

27101969

19

1.000 kg

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

27101921 και

27101925

440

1.000 Lt

ι)α) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

27101921 και

27101925

440

1.000 Lt

ι)β) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ι)α)

27101921 και

27101925

440

1.000 Lt

κ)στ) Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων όπως ορίζεται με την απόφαση ΑΧΣ 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ)

38249099

412

1.000 Lt

}

 

6. α. Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχει στην κυριότητα του, την 02-05-2010 κάθε επιτηδευματίας, που έχει λάβει αριθμό μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 03-05-2010 ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδο τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

β. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέματα της προηγούμενης παραγράφου που έχει στην κυριότητα του ο επιτηδευματίας Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, την 25.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.

 

γ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008).

 

δ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης δεν πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 3634/2008 τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, το αργότερο μέχρι και τις 07-06-2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας επιστρέφεται στον υπόχρεο.

 

Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2523/1997 (ΦEK 179/A/1997), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του νόμου [Ν] 2960/2001 εφόσον συντρέχει περίπτωση.

 

Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων με τα προς επιστροφή ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 3634/2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

στ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

7. α. Οι περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) από 15.000 € μέχρι και 20.000 €, ποσοστό 10%,

β) άνω των 20.000 € μέχρι και 28.000 €, ποσοστό 30%,

γ) άνω των 28.000 €, ποσοστό 40%.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Προκειμένου για μεταχειρισμένα όμοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:

 

α) από 11.000 € μέχρι και 14.000 €, ποσοστό 10%,

β) άνω των 14.000 € μέχρι και 19.000 €, ποσοστό 30%,

γ) άνω των 19.000 € ποσοστό 40%.

 

Οι τιμές της παραγράφου αυτής προκύπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 2960/2001.

 

Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 2960/2001.}

 

8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008) αυξάνονται κατά 15.000.000.000 € αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.