Νόμος 3848/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα. Στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση, διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 

2. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Εργαστηριακών Κέντρων και υπεύθυνου τομέα Εργαστηριακών Κέντρων, να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά. Αντιστοίχως, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένου ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου να υποβάλουν στον Διευθυντή Εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός προθεσμιών που ορίζονται με υπουργική απόφαση.

 

3. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν εντός προθεσμιών που ορίζονται με υπουργική απόφαση αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.

 

4. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:

 

α) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή Εργαστηριακά Κέντρα όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει 2 συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακά Κέντρα, με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Εργαστηριακού Κέντρου όπου υπηρετούν αλλά δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο. Ομοίως δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Εργαστηριακό Κέντρο που έχει επιλεγεί.

β) Οι υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις κατ' ανώτατο αριθμό δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά είναι αυτή όπου υπηρετούν.

γ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τη θέση μίας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.

δ) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων για τις θέσεις στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

ε) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονάδων, στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση.

στ) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων για τις αντίστοιχες θέσεις σε Εργαστηριακά Κέντρα, τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει στο Εργαστηριακό Κέντρο, για 2 τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως Διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Εργαστηριακό Κέντρο που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

ζ) Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα σε μέχρι δυο Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης εκ των οποίων το ένα θα είναι αυτό στο οποίο υπηρετούν οργανικά ή έχουν υπηρετήσει κατά την τελευταία πενταετία.

η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή Επαγγελματικού Λυκείου, είτε για θέση υποδιευθυντή Εργαστηριακών Κέντρων, είτε για θέση υπεύθυνου τομέα Εργαστηριακών Κέντρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

 

α) Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Εργαστηριακών Κέντρων, των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων,

 

β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης και τα υποβλητέα δικαιολογητικά,

 

γ) ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης,

 

δ) ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων,

 

ε) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης της γνώμης των μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, και ιδίως θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, τον τύπο και το περιεχόμενο του σχετικού πρακτικού, τον τρόπο κοινοποίησής του στον υποψήφιο και της αποστολής του στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης,

 

στ) η προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί των ενστάσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης, καθώς και των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων,

 

ζ) οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη ρύθμιση των θεμάτων της περίπτωσης δ' η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015),

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.