Νόμος 3848/10 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14, με ειδική μνεία των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

 

2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παραγράφου 13 του άρθρου 16 εντός 3 ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.

 

3. Στη συνέχεια, το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παραγράφου 13 του άρθρου 16 καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, προς αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης και συντάσσει σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 14.

 

Κατόπιν, το συμβούλιο προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14 και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

 

5. Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός 3 ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.

 

6. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη της θητείας, που προβλέπεται στο άρθρο 25. Κατόπιν, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν, με σειρά προτίμησης.

 

Στη συνέχεια, το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.