Νόμος 3854/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 9 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε τρία χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ύστερα από αίτηση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7.

 

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι, ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) για το συγκεκριμένο σύστημα στο όνομα του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

 

2. Το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης χορηγείται εφόσον το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης:

 

α) Αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην έγκριση του συστήματος που χορηγήθηκε.

 

β) Καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος, ανερχόμενο σε 5.000 ευρώ για τα ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, 10.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και 3.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εμβέλειας μικρότερης της πανελλαδικής. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

3. Αν ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή και να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20.

 

Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο φορές δεν κρίνεται επαρκές ή δεν συμμορφώνεται με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων έχει τη δυνατότητα:

 

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστήματος αυτού και να υποχρεώνει τον διαχειριστή να συμμετάσχει σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του,

 

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

 

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης κατατίθενται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων κάθε τρία χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων στοιχείων χορηγείται το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης αναγράφονται στον κατάλογο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 13.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.