Νόμος 3878/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Οι παραπάνω αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά το διορισμό τους στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η άδεια αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς προηγούμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι αορίστου διάρκειας και διακόπτεται οποτεδήποτε με δήλωση του υπαλλήλου. Για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω άδεια οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι εξακολουθούν να είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του νόμου 3812/2009 τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών, που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31-12-2009 γίνεται οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 24344/09-06-2009 (ΦΕΚ 1182/Β/2009) όπως ισχύουν. Μετά το διορισμό τους οι αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα, εκτός του ωραρίου εργασίας τους και, εφόσον είναι μέλη της οικείας εθνικής ομάδας, δικαιούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος.}

 

3. Η κοινή υπουργική απόφαση [Α] 16177/2000 (ΦΕΚ 885/Β/2000) Διευκολύνσεις σε αθλητές - υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα καταργείται. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται τυχόν διευκολύνσεις σε εν ενεργεία αθλητές του δημόσιου τομέα. Υπάλληλοι που έχουν διορισθεί βάσει των διατάξεων του νόμου 2725/1999 και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

 

Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόμου 3812/2009, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.