Νόμος 3882/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Υποχρεώσεις Δημόσιων Αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες αρχές θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις προκειμένου το νομοθετικό τους πλαίσιο που διέπει τομείς της αρμοδιότητας τους και περιλαμβάνει γεωχωρικά Δεδομένα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, να εναρμονίζεται με την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την έγκριση τους, καθώς και με τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

 

2. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και των γεωχωρικών υπηρεσιών τους.

 

3. Κάθε δημόσια αρχή υποχρεούται να συνεργάζεται και να παρέχει άμεσα τις αιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία στο Κομβικό Σημείο Επαφής που την εκπροσωπεί και στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

4. Κάθε δημόσια αρχή πριν προμηθευτεί, παράγει ή επικαιροποιήσει γεωχωρικά Δεδομένα υποχρεούται να εξετάζει τη διαθεσιμότητα τους από άλλες δημόσιες αρχές μέσω της υπηρεσίας καταλόγου της Γεωπύλης ή των υπηρεσιών της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και να ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Κομβικό Σημείο Επαφής. Αν τα γεωχωρικά Δεδομένα είναι διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή, τα παραλαμβάνει από τη δημόσια αρχή που τα διαθέτει, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

 

5. Αν μια δημόσια αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά Δεδομένα τα οποία διαπιστώνει ότι δεν είναι διαθέσιμα από άλλες δημόσιες αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία της παραπάνω παραγράφου, μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια, παραγωγή ή επικαιροποίηση τους, έστω κι αν δεν έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ως κύριος του σχετικού συνόλου γεωχωρικών δεδομένων, παρέχοντας σχετική ενημέρωση στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

6. Κάθε δημόσια αρχή η οποία αποκτά γεωχωρικά Δεδομένα που παράγονται, συλλέγονται, τροποποιούνται, επεξεργάζονται, διατηρούνται ή ενημερώνονται από άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους ή αποτελούν αντικείμενο προμήθειας υποχρεούται να εξασφαλίζει από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των εν λόγω γεωχωρικών δεδομένων:

 

α) τη μεταβίβαση σε αυτήν των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων αυτών και των σχετικών μεταδεδομένων ή

 

β) την παροχή σε αυτήν των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και να μην περιορίζεται η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ή τρίτο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.