Νόμος 3882/10 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες- Εθνικά σύνολα αναφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων δύναται να υπάρχει μόνο ένας δημόσιος φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρηση του. Ο δημόσιος φορέας καλείται κύριος του συνόλου και το εν λόγω σύνολο καλείται πρωτότυπο. Οι κύριοι και τα πρωτότυπα για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών καθορίζονται, με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ύστερα από εισηγήσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται ως παράρτημα στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

 

2. Ο κύριος ενός συνόλου γεωχωρικών δεδομένων υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:

 

α) η διάθεση του συνόλου γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο, να πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος, με όποιο τεχνικό μέσο κρίνεται πρόσφορο,

 

β) η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006),

 

γ) σε περίπτωση απόρριψης αιτημάτων τρίτων για παροχή των γεωχωρικών δεδομένων του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου 3448/2006,

 

δ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών το αργότερο μέσα σε δεκαέξι (16) μήνες από την έγκριση του, με την εξαίρεση τα μεταδεδομένα των πρωτότυπων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

 

2.1. Η προμήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση ενός πρωτότυπου συνόλου εκτελείται, με την επιφύλαξη των άρθρου 20, από τον κύριο του συνόλου και κατ' εξαίρεση από:

 

α)α) άλλη δημόσια αρχή ή σε συνεργασία με άλλη δημόσια αρχή, με έγγραφη συναίνεση του κυρίου, η οποία κοινοποιείται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας,

 

β)β) τρίτο, στο πλαίσιο σύμβασης, η οποία κοινοποιείται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

2.2. Κάθε δημόσια αρχή που επιθυμεί να αξιοποιήσει ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων το λαμβάνει απευθείας από τον κύριο του, όπως προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο, ή μέσω των υπηρεσιών της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών αν το σχετικό σύνολο είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

 

2.3. Αν ο κύριος ενός συνόλου δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας ύστερα από σχετική εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας δύναται να ορίσει με απόφαση της άλλη δημόσια αρχή ως κύριο του συνόλου.

 

3. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας τηρεί ενημερωμένο κατάλογο με τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τους κυρίους τους, τον οποίο διαθέτει προς όλες τις δημόσιες αρχές μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Ο κατάλογος τηρείται ενήμερος με στοιχεία που αποστέλλουν τα Κομβικά Σημεία Επαφής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.

 

4. Με αποφάσεις της Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας ορίζονται εθνικά σύνολα γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς (εθνικά γεωχωρικά Δεδομένα αναφοράς), τα οποία αποτελούν τη βάση για την παραγωγή άλλων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων δημόσιων αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια και συμβατότητα μεταξύ τους για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και οι κύριοι των εν λόγω συνόλων αναφοράς. Τα εθνικά γεωχωρικά Δεδομένα αναφοράς, όπως ορθοφωτοχάρτες, οδικό δίκτυο, διευθύνσεις, καθορίζονται στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας. Οι ανωτέρω αποφάσεις ορισμού των εθνικών συνόλων αναφοράς και των κυρίων τους εντάσσονται ως παράρτημα στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας.

 

5. Αν διαπιστώνεται ότι γεωχωρικά Δεδομένα που κατέχει δημόσια αρχή και κρίνονται ως σημαντικά για τη λειτουργία των δημόσιων αρχών, δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή, η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, για τη μετατροπή τους από αναλογική σε ηλεκτρονική μορφή προσδιορίζοντας τις σχετικές προδιαγραφές για την εν λόγω μετατροπή, καθώς και τη δημόσια αρχή που θα αναλάβει τη μετατροπή τους.

 

6. Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ορίζονται εθνικές υπηρεσίες επεξεργασίας, μετασχηματισμού και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων (εθνικές γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς), οι οποίες αξιοποιούνται για την παραγωγή και ενημέρωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και άλλες υπηρεσίες. Οι εθνικές γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς, όπως γεωκωδικοποίησης, αντίστροφης γεωκωδικοποίησης, καθορίζονται στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας. Οι ανωτέρω αποφάσεις, ορισμού των εθνικών υπηρεσιών αναφοράς εντάσσονται ως παράρτημα στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας.

 

7. Για τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που δεν εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, II και III, η δημιουργία μεταδεδομένων, το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία τους και η τήρηση τους καθορίζονται από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.